• Skriv ut

Information om regelverket

Regelverket som utgör behörighetssystemet består av lag, förordning och myndighetsföreskrifter.

Nedan beskrivs väsentliga delar i korthet och du hittar också länkar till respektive regeltext efter artikeln.

 

Ellagen (1997:857)

Ellagen (1997:857) ger regeringen bemyndigande att utfärda föreskrifter om elsäkerhet. Vidare finns ansvarsbestämmelser i ellagen som innebär att den som bryter mot föreskrifter om elsäkerhet kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

           

9 kap. 1 § ellagen

 

Elektriska anläggningar, elektriska anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel och elektriska installationer skall vara så beskaffade och placerade samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada eller störning i driften vid den egna anläggningen eller vid andra elektriska anläggningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i den mån det behövs från elsäkerhetssynpunkt, meddela föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning samt andra föreskrifter som rör elektriska anläggningar, anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel eller elektriska installationer.

         

13 kap. 1 § ellagen

 

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
[...]
3. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § andra stycket eller 9 kap. 1 § andra stycket.
[...]
I ringa fall döms inte till ansvar.

Ellagen (1997:857) i sin helhet hittar under Externa länkar till höger.

Elinstallatörsförordningen (1990:806)

Regeringen har med stöd av bemyndigandet i 9 kap. 1 § ellagen beslutat elinstallatörsförordningen (1990:806) som i sin tur reglerar vilka arbeten som är behörighetskrävande, vem som får utföra dessa arbeten samt vad överinseende innebär.

         

6 § elinstallatörsförordningen

 

Elinstallationsarbete får utföras endast av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör hos vilken yrkesmannen är anställd eller som är anställd i samma företag som yrkesmannen.

         

7 § elinstallatörsförordningen

 

Elinstallatören skall se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet. Han skall vidare se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara farlig för person eller egendom.

Regeringen har även genom elinstallatörsförordningen bemyndigat Elsäkerhetsverket att utfärda ytterligare föreskrifter om bland annat krav på utbildning och praktik för behörighet.

Elinstallatörsförordningen (1990:806) i sin helhet hittar du under Externa länkar till höger.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Elsäkerhetsverket har med stöd av regeringens bemyndigande utfärdat föreskrifter om behörighet. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd, ELSÄK-FS 2013:1 om behörighet för elinstallatörer trädde ikraft den 1 januari 2014 och gäller tills vidare.

Föreskrifterna reglerar bland annat vilka behörighetstyper som finns, vilken utbildning och praktik som krävs för respektive behörighetstyp, hur man söker behörighet, och undantag från kravet på anställningsförhållande vid överinseende vissa fall.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet (ELSÄK-FS 2013:1) med tillhörande författningskommentarer hittar du under Mer information nedan.

Övriga lagar och förordningar inom Elsäkerhetsverkets verksamhetsområde hittar du också nedan.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2017-01-24