• Skriv ut

Äldre remissvar

Här redovisas Elsäkerhetsverkets remissvar på de remisser som inkommit från Regeringskansliet tidigare år.

Om du vill  läsa remissvaret klickar du på den aktuella remissens diarienummer.
Dokumentet öppnas i pdf-format.

Avsändare/ Ärende

Remissvar

Näringsdepartementet

Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (2014:29)

14EV4666 (pdf)

2015-02-04

Utbildningsdepartementet

Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

14EV2482 (pdf)

2014-10-30

Näringsdepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden (Ei R2014:16) 

14EV2739 (pdf) 

2014-10-14

Näringsdepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura (Ei R2014:13) 

14EV2164 (pdf)

2014-08-18

Justitiedepartementet

Promemorian En tydligare skadereglering i staten

14EV2031 (pdf)

2014-08-18

Utbildningsdepartementet

Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

14EV1991 (pdf)

2014-08-18

Näringsdepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R2014:06) 

14EV1199 (pdf)

2014-06-19

Justitiedepartementet

EU-kommissionens förslag till förordning om personlig skyddsutrustning

14EV1610 (pdf)

2014-05-05

Näringsdepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar - Förslag till ändringar i förordningen om fastställande av intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019 (Ei R2014:09)

14EV1389 (pdf)

2014-05-05

Näringsdepartementet

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

14EV76  (pdf)

2014-03-11

Miljödepartementet 

Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial

14EV58 (pdf)

2014-02-12

Justitiedepartementet 

Vad bör straffas

13EV3093 (pdf)

2014-01-13

Näringsdepartementet 

Affärsverket svenska kraftnäts rapport Effektreserven - En uppföljning och analys av avvecklingen av den svenska effektreserven

13EV4245 (pdf)

2013-12-13

Näringsdepartementet

Förslag om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation

13EV3584 (pdf)

2013-11-04

Finansdepartementet

Beskattning av mikroproducerad el m.m.

13EV2756 (pdf)

2013-09-30

Miljödepartementet

Naturvårdsverkets rapport med förslag till svenskt genomförande av Europaparlamentet och rådets direktiv (2002/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

13EV2316 (pdf)

2013-09-30

Näringsdepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden - förslag som ökar förutsättningarna för en Nordisk slutkundsmarknad

13EV2375 (pdf)

2013-08-22

Försvarsdepartementet

Förslag till ändring i totalförsvarets folkrättsordning

13EV2392 (pdf)

2013-08-22

Näringsdepartementet

Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

13EV2144 (pdf)

2013-08-22

Näringsdepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar

13EV1798 (pdf)

2013-08-07

Näringsdepartementet

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

13EV1833 (pdf)

2013-06-14

Näringsdepartementet

Europeiska kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

13EV1817 (pdf)

2013-06-14

Näringsdepartementet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

13EV1085 (pdf)

2013-04-19

Justitiedepartementet

Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet

13EV692 (pdf)

2013-04-19

Näringsdepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas utformning

13EV309 (pdf)

2013-04-09

Finansdepartementet

Vad är officiell statistik?

12EV5101 (pdf)

2013-03-26

Regeringskansliet

EU-kommissionens förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

13EV855 (pdf)

2013-03-19

Sidansvarig: Kim Reenaas
Publicerad: 2015-08-14
Senast uppdaterad: 2015-08-14