• Skriv ut

Indikationsstyrd tillsyn

Den här sidan ger svar på vanliga frågor som rör indikationsstyrd tillsyn.

Innehåll på sidan:

Indikationsstyrd tillsyn

Indikationsstyrd tillsyn är normalt en externt initierad fälttillsyn styrd av direkta indikationer om allvarliga säkerhetsbrister i en viss anläggning. Föreläggandesyftet är det viktigaste syftet vid indikationsstyrda fält­tillsynsbesök.

Det vanligaste är att en indikationsstyrd tillsyn sker efter att myndigheten fått indikation på att en elolycka eller ett tillbud anmälts in till myndigheten av allmänheten eller efter en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt 2 § i Arbetsmiljölagen. Tillsynen kan bestå av ett eller flera besök på plats hos anläggningsinnehavaren, elinstallatören och, eller det företag eller plats där ett tillbud eller en olycka har skett. Tillsynen kan även bestå av att ett antal frågor ska besvaras.

Tillsynsbesöket föregås normalt av ett tillsynsbrev på samma sätt som en återkommande tillsyn. Skillnaden är att det ofta ställs ett antal kompletterande frågor i brevet som ni förväntas ge svar på. Underlåtelse att svara på frågor inom fastställd tid kan leda till vitesföreläggande enligt ellagen (1997:857).

Elsäkerhetsverket kan genomföra indikationsstyrd tillsyn på alla typer av anläggningar. Myndigheten har dock inte tillträde till privatpersoners bostäder.

Vad sker vid ett indikationsstyrt tillsynsbesök

Den inspektör som kommer och genomför en indikationsstyrd tillsyn kommer att vilja se hur anläggningsinnehavaren arbetar med elsäkerhet så att gällande lagstiftning följs. Anläggningsinnehavaren förväntas dessutom kunna redogöra för frågeställningar som är kopplade till det som föranlett indikationen som till exempel ett olycksfall.

Elsäkerhetsverket utreder inte brott. Det är ett arbete för polisen. Vi utreder om det finns brister i elanläggningen eller hos elinstallatören. Om det visar sig finnas brister kan innehavaren få ett föreläggande om att åtgärda dessa. När bristerna är åtgärdade avslutar vi ärendet. Om brott misstänks överlämnas ärendet till polisen som då övertar handläggningen. 

Efter besöket

Efter tillsynsbesöket kan inspektören, om så krävs, begära in kompletterande handlingar för att kunna ge en bild av hur elsäkerhetsarbetet fungerar. Därefter fattar inspektören ett beslut som förväntas följas.  Är det stora brister av allvarlig karaktär kan inspektören fatta ett muntligt beslut som gäller omedelbart, från besökstillfället.  Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten enligt ett formulär som alltid följer med beslutet. Den som får ett beslut om föreläggande från oss ska alltid begära en överklagandehänvisning om inspektören inte skickar med ett sådant i samband med beslutet. Om ingen överklagan kommer in förväntas de brister som beslutet fastställt att åtgärdas. Underlåtelse att göra det kan resultera i ett vitesföreläggande eller att en eventuell behörighet blir återkallad. Brottsmisstankar kan leda till en polisanmälan.

Mer information om indikationsstyrd tillsyn

Elsäkerhetsverket kan inte erbjuda utbildningar om indikationsstyrd tillsyn. Verket hänvisar dig till utbildningsföretag inom elbranschen för att få mer information.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Christian Söderholm
Publicerad: 2010-02-26
Senast uppdaterad: 2016-06-03