• Skriv ut

Elsäkerhet för industrispår

Industrispår har tidigare ingått i Trafikverkets förvaltning. Förändrade regelverk har gjort att många industrispår nu fått nya ägare.

Bakgrunden till förändringen är att Trafikverkets förvaltningsuppdrag endast omfattar statens infrastruktur. Fördelningen av ansvaret för högspänningsanläggningar och kontaktledningar är oacceptabelt ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt och måste åtgärdas. Trafikverket har därför beslutat om att föra över ägarskapet av järnvägsspår som är byggda på annans mark och nyttjas för järnvägstransporter av annan spårägare än staten.

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elsäkerhet på anläggningssidan. Området tillsyn av elektriska bananläggningar omfattar i huvudsak fasta anläggningar, de fasta bananläggningarna utgörs av järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.

Säkerhetskrav

Grundläggande krav om hur starkströmsanläggningen ska vara utförd finns i de föreskrifter som gällde då anläggningen togs i bruk, nu gällande föreskrift är ELSÄK-FS 2008:1 med ändringsföreskrift 2010:1.

Förutom kraven i ovanstående föreskrift ska även industrispår uppfylla de säkerhetskrav som finns i föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:2 om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar och ELSÄK-FS 2008:3 om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar. Kravet på innehavaren är att man också ska ha en organisation med tydliga ansvarsförhållanden när det gäller elsäkerhet.

Andra krav som Elsäkerhetsverket ställer gäller säkerheten kring matande anläggningar, kontaktledningssystem, lastområden och olika slag av starkströmsanläggningar för signaländamål, järnvägsbommar och bangårdsbelysning. Även skyddsåtgärder i form av portaler vid plankorsningar och avskärmningar vid korsande väg- eller gångbro måste tillgodoses.

Vill du veta mer 

Läs mer om vilka krav som åligger innehavaren.

Sidansvarig: Peter Lindberg
Publicerad: 2010-06-04
Senast uppdaterad: 2017-07-03