Indikationsstyrd tillsyn

Den här sidan ger svar på vanliga frågor som rör indikationsstyrd tillsyn.

Indikationsstyrd tillsyn

Vad sker vid ett indikationsstyrt tillsynsbesök

Efter besöket

Mer information om indikationsstyrd tillsyn

 

Indikationsstyrd tillsyn

Indikationsstyrd tillsyn är normalt en externt initierad fälttillsyn styrd av direkta indikationer om allvarliga säkerhetsbrister i en viss anläggning. Föreläggandesyftet är det viktigaste syftet vid indikationsstyrda fält­tillsynsbesök.

Det vanligaste är att en indikationsstyrd tillsyn sker efter att myndigheten fått indikation på att en elolycka eller ett tillbud anmälts in till myndigheten av allmänheten eller efter en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt §2 i AMF. Tillsynen kan bestå av ett eller flera besök på plats hos anläggningsinnehavaren, elinstallatören och, eller det företag eller plats där ett tillbud eller en olycka har skett. Tillsynen kan även bestå av att ett antal frågor ska besvaras.

Tillsynsbesöket föregås normalt av ett tillsynsbrev på samma sätt som en återkommande tillsyn. Skillnaden är att det ofta ställs ett antal kompletterande frågor i brevet som ni förväntas ge svar på. Underlåtelse att svara på frågor inom fastställd tid kan leda till vitesföreläggande enligt ellagen (1997:857).

Elsäkerhetsverket kan genomföra indikationsstyrd tillsyn på alla typer av anläggningar. Myndigheten gör dock inte besök i privatpersoners bostäder.

Vad sker vid ett indikationsstyrt tillsynsbesök

Den inspektör som kommer och genomför en indikationsstyrd tillsyn kommer att vilja se hur anläggningsinnehavaren arbetar med elsäkerhet så att gällande lagstiftning följs på samma sätt som vid en återkommande tillsyn. Skillnaden är att anläggningsinnehavaren dessutom förväntas kunna redogöra för frågeställningar som är kopplade till det som föranlett indikationen som till exempel ett olycksfall. 

Elsäkerhetsverket utreder inte brott. Det är ett arbete för polisen. Vi utreder orsaken till elolyckor, tillbud eller om ellagstiftningen på annat sätt inte uppfyllts. Kan ni redovisa att lagstiftningen följts på ett trovärdigt sätt så avslutar verket ärendet. Om inte så ges ett föreläggande att rätta till de eventuella brister som konstaterats. Om brott misstänks överlämnas ärendet till polisen som då övertar handläggningen.  

Efter besöket

Efter tillsynsbesöket kan inspektören, om så krävs, begära in kompletterande handlingar för att kunna ge en bild av hur elsäkerhetsarbetet fungerar. Därefter fattar inspektören ett beslut som förväntas följas.  Är det stora brister av allvarlig karaktär kan inspektören fatta ett muntligt beslut som gäller omedelbart, från besökstillfället.  Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten enligt ett formulär som alltid följer med beslutet. Om ingen överklagan kommer in förväntas de brister som beslutet fastställt att åtgärdas . Underlåtelse att göra det kan resultera i ett vitesföreläggande eller att en eventuell behörighet blir återkallad. Brottsmisstankar kan leda till en polisanmälan.

Mer information om indikationsstyrd tillsyn

Elsäkerhetsverket kan inte erbjuda utbildningar om indikationsstyrd tillsyn. Verket hänvisar dig till utbildningsföretag inom elbranschen för att få mer information.

Sidansvarig: Fredrik Sjödin

Publicerad: 2010-02-26
Senast uppdaterad: 2014-10-06

54.205.207.53