Genomförda undersökningar

Under 2005 genomförde Elsäkerhetsverket en kvantitativ och en kvalitativ undersökning bland elyrkesmän.

Resultatet av den kvantitativa undersökningen bland 400 elyrkesmän visade att var femte elyrkesman hade utsatts för en ljusbåge eller fått ström genom kroppen. Endast 16 procent av dessa anmälde händelsen till arbetsgivaren. Av detta drogs slutsatsen att endast en bråkdel av de incidenter som inträffat under arbetstid bland elyrkesmän kom till myndighetens kännedom.

Intervjuer med tio elskadade elyrkesmän

Den kvalitativa studien genomfördes med tio elskadade elyrkesmän. Studien visade att slumpen hade avgjort vilken typ av behandling de som drabbats fått inom sjukvården. Intervjuer med sjukvårdspersonal pekade på att området inte är prioriterat vad gäller kompetensutveckling och att man har liten erfarenhet av denna typ av skador eftersom så få elskadade söker vård och behandling.

 

Sidansvarig: Gunnel Nilsson

Publicerad: 2009-02-19
Senast uppdaterad: 2014-09-12

54.92.253.128