Vad ska jag tänka på i våtutrymmen

Frågan ställd: 2010-03-15

Fråge-ID: 8228

Fråga:

Vad ska jag tänka på gällande elsäkerhet och uttag i badrum?

Svar:

Elsäkerheten i bad- och duschrum kräver extra uppmärksamhet, eftersom människan är extra utsatt i sådana utrymmen. Fuktiga golv och fukt på huden gör att din kropps ledningsförmåga ökar. Exempelvis var det tidigare förbjudet att ha vanliga vägguttag i badrummet. Numera är det tillåtet att installera uttag för 230 volt, om uttaget är skyddsjordat och föregås av en jordfelsbrytare. Uttagen får endast vara placerade på vissa platser i ett badrum. 

I vissa badrum finns rakuttag för 110 volt som endast kan användas för rakapparater och liknande. 

Om du har ett skyddsjordat uttag i badrummet som föregås av jordfelsbrytare, kan detta användas på ett säkert sätt vid den plats där uttaget är placerat. Tänk dock på att apparaterna du avser använda är avsedda för den aktuella miljön, det vill säga apparaterna ska användas enligt tillverkarens anvisningar. Ett gott råd, som en del i att säkerställa att apparaterna används på rätt sätt, är att inte låta apparater vara anslutna till uttaget när den inte används. Då minskar man risken för felaktig eller obetänksam användning, inte minst av barn. För många apparater kräver dess tillverkare också att den endast får vara ansluten under dess användning. 

Saknas det uttag i badrummet ska man inte leda in en anslutningsledning ”förlängningssladd” till badrummet från ett annat rum som ersättning för ett fast installerat uttag. Ett sådant förfarande kan bli farligt! Varje utrymmes elinstallation är anpassat för de förutsättningar som finns på den plats uttaget är placerat.  

Det är viktigt att all elinstallation i badrum är korrekt utförd och att den är korrekt underhållen. Elolyckor i hemmet med allvarliga följder inträffar ofta på för människan utsatta platser såsom badrum. Bland annat därför kräver ellagstiftningen att elinstallationer av starkströmsanläggningar ska utföras av elinstallatör (särskild kunskap och erfarenhet) för att förebygga risk för skador till följd av bristfällig eller felaktig installation av en starkströmsanläggning.

Sidansvarig: Gunnel Nilsson

Publicerad: 2010-03-15
Senast uppdaterad: 2014-02-20

54.167.138.53