EMC och produkter

Regelverket ska säkerställa att radio- och teleutrustning samt andra elektriska produkter inte stör varandra.

Regelverket säkras genom att skyddskrav ställs på produkter. Skyddskraven handlar dels om att begränsa störningar från produkter, dels om hur stora störningar de ska tåla.

EU-direktivet för ovan nämnda produkter benämns 2004/108/EG, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC-lagen (SFS 1992:1512), förordningen (SFS 1993:1067) och föreskriften (ELSÄK-FS 2007:1) implementerar direktivet i Sverige.

Tillämpningsområde

EMC-reglerna gäller alla elektriska och elektroniska apparater. Även utrustning, system och installationer som innehåller elektriska och elektroniska komponenter, oavsett spänning, som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar omfattas. Detta innebär att i princip alla apparater som utnyttjar elektricitet måste följa reglerna.

 Vissa undantag görs dock. Nedanstående apparater faller utanför regelverket:

- Apparater som, oberoende av utförande, inte kan orsaka elektromagnetisk störning eller få sin funktion försämrad av sådan störning.

- Apparater som endast är avsedda för export till tredje land, utanför EU/EES-området.

- Radioutrustning som används av radiosändaramatör och som inte finns att köpa.

- Elektrisk materiel som utgör krigsmateriel enligt förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

- Föreskrifterna gäller inte heller för apparater som omfattas av särskilda föreskrifter som innehåller skyddskrav om EMC.

Sidansvarig: Martin Gustafsson

Publicerad: 2009-02-19
Senast uppdaterad: 2014-07-01

54.83.82.191