Återförsäljare

Som återförsäljare av elektriska produkter ansvarar du för att de produkter som du säljer är säkra och uppfyller produktregelverket.

Alla produkter som säljs ska vara säkra och uppfylla nationella och europeiska krav.

EU-försäkran och CE-märkning

Alla produkter som säljs ska ha en EU-försäkran som intygar att produkten är säker och överensstämmer med kraven inom EU. Har produkten konstruerats i enlighet med aktuell europeisk standard, antas den uppfylla kraven. Detta signaleras genom CE-märket.

Märkningen är inte bara säkerhetsrelaterad, den spelar också en nyckelroll för frihandeln och konkurrens på lika villkor.

Det finns elektriska produkter som inte omfattas av krav på EU-försäkran och CE-märkning, men dessa produkter måste ändå vara säkra och uppfylla de säkerhetskrav som finns.

Skadeförebyggande arbete och samarbete

Ansvar för produkter har du även efter försäljning. Du ska till exempel informera och samarbeta med andra näringsidkare och Elsäkerhetsverket för att se till att brister som upptäcks hos produkter du sålt åtgärdas.

Broschyrer

Checklistor

Andra webbplatser

Sidansvarig: Kim Reenaas