• Skriv ut
Alternativ bildtext

Ändringar i lagar och förordningar

Dessa förändringar sker i lagar och förordningar den 1 juli 2017.

Ny elsäkerhetslag

Idag finns det vi kallar elsäkerhetsregelverket i 9 kap. ellagen och de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § andra stycket, samt 12 kap. och 13 kap. ellagen som innehåller bestämmelser om tillsyn och straffansvar.

Utgångspunkten för elsäkerhetsregelverket är alltså 9 kap. 1 § ellagen (1997:857). Av första stycket framgår att elektriska anläggningar, elektriska anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel och elektriska installationer ska vara så beskaffade och placerade samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada eller störning i driften vid den egna anläggningen eller vid andra elektriska anläggningar.

Genom andra stycket ges regeringen eller den myndighet som regeringen bemyndigande att, i den mån det behövs från elsäkerhetssynpunkt, meddela föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning samt andra föreskrifter som rör elektriska anläggningar, anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel eller elektriska installationer.

Regeringen har med stöd av bemyndigandet i 9 kap. 1 § andra stycket ellagen meddelat tre förordningar.

Dessa förordningar kommer från och med den 1 juli 2017 ingå i den nya elsäkerhetslagen och den nya elsäkerhetsförordningen.

Ändringar i elsäkerhetsregelverket

Idag har elsäkerhetsregelverket tre tydliga regelområden; anläggningar, elektriskt materiel (produkter) och behörighet.

 

Från och med den 1 juli 2017 kommer de olika regelområdena inte längre att regleras i egna förordningar, eftersom samtliga bestämmelser kommer att finnas i den nya elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen.

Vad förändras inte av själva ”reformen”?

Reglerna som idag finns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel kommer efter den 1 juli 2017 att finnas i en och samma elsäkerhetslag med tillhörande förordning.

De regler som idag finns i starkströmsförordningen och förordningen om elektriskt material förändras inte till sitt innehåll!

De skyldigheter som gäller elinstallationsföretagen kommer alltså att gälla parallellt med anläggningsinnehavarnas ansvar för anläggningen och arbetet på anläggningen (se t.ex. ELSÄK-FS 2008:1-3 och 2006:1).

Anläggningsinnehavarnas ansvar förändras inte med anledning av reformen!

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen
Publicerad: 2016-10-19
Senast uppdaterad: 2016-10-19