• Skriv ut
Alternativ bildtext

Bakgrund till de nya reglerna

Regeringen såg att det behövdes förändringar i reglerna för elsäkerhet och elinstallatörernas behörighetssystem. Därför beslutades 2013 om att genomföra en utredning. Resultatet av utredningen blev ett förslag till nya regler. Regeringen har nu beslutat att dessa ska börja gälla från 1 juli 2017.

Syftet med utredningen

I augusti 2013 tillsattes en utredning med syfte att

  • modernisera de ca 100 år gamla bestämmelserna om elektriska installationer,
  • föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en elektrisk installation,
  • bedöma om mer än en kompetensnivå behövs för olika typer av utförande av elektriska installationer, som exempelvis vid elinstallationsarbete på anläggningar med viss spänningsnivå,
  • utreda möjligheten för Elsäkerhetsverket att i särskilda fall få utföra tillsyn i bostäder, samt
  • utreda om det är lämpligt att införa en ny elsäkerhetslag, där de nya bestämmelserna om elektriska installationer ingår tillsammans med de nuvarande bestämmelserna om elsäkerhet i 9 kap. ellagen (1997:857) och bestämmelserna om skadestånd i 10 kap. 1–8 §§ ellagen.

Utredaren skulle redovisa resultatet senast den 31 december 2014.

Arbetet med utredningen

Ett djupgående arbete inleddes med många deltagare, bland annat representanter för utbildningsväsendet, industrin, konsumenterna och elinstallationsbranschen. Resultatet av utredningen finns att läsa i betänkandet "Elsäkerhet – en ledningsfråga" (SOU 2014:89).

Resultatet skickades sedan ut som en remiss. Det innebär att de berörda fick möjlighet att komma med synpunkter. Utifrån betänkandet och remissvaren tog regeringen sedan fram ett förslag till ny lag om elsäkerhet. Förslaget presenterades i en lagrådsremiss den 25 februari 2016, se länk nedan.

Den 8 april 2016 beslutade regeringen att lämna över det slutliga förslaget till riksdagen genom proposition 2015/16:163 Elsäkerhet, se länk nedan.

Vad händer nu

Elsäkerhetsverket arbetar fokuserat med förberedelserna inför att nya elsäkerhetslagen träder i kraft 1 juli 2017. 

Andra webbplatser

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen
Publicerad: 2016-04-07
Senast uppdaterad: 2016-04-08