• Skriv ut
Alternativ bildtext

Det här innebär de nya reglerna

Innehåll på sidan:

Varför kommer det nya regler?

Elsäkerheten i Sverige är god. Det finns ändå skäl att göra förändringar:

 • Systemet behöver anpassas efter dagens samhälle.
 • Konsumenternas ställning behöver bli starkare.
 • Elsäkerhetsverket behöver bättre möjligheter att utöva tillsyn.

De regler som finns idag är svåröverskådliga och ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesman behöver bli tydligare.

Med detta som bakgrund beslutade regeringen under 2013 om en utredning kring reglerna om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Elsäkerhetsverket deltog som expert i utredningen, tillsammans med andra experter från branschen, utbildningsväsendet, med flera.

Utredningens förslag låg sedan till grund för regeringens proposition, beslutad den 7 april 2016. Beslutet innebär att en ny elsäkerhetslag träder ikraft 1 juli 2017.

Så här ser de nya reglerna ut

 • Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

 • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.

 • Elinstallationsarbete får bara utföras av:
  - Personer med auktorisation som elinstallatör.
  - Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

 • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.

 • Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning.

De nya reglerna ska tillämpas från den 1 juli 2017.

Förändringar för företag

 • Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbeten) berörs. Det införs ett uttryckligt krav på hur elinstallationer ska vara utförda och företaget som utför arbetet är skyldiga att se till att kraven är uppfyllda.

 • Företagen ska ha minst en elinstallatör och följa ett egenkontrollprogram. Detta gäller även de företag som arbetar på egen anläggning.

 • De som utför elinstallationer på andra anläggningar än sin egen ska anmäla sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.     

 • Företaget har ansvaret för utförandet och att ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ersätter det överinseende som elinstallatörer tidigare har kunnat göra. De nya reglerna för företagen ger Elsäkerhetsverket bra möjlighet till tillsyn av att reglerna efterlevs. Egenkontrollprogrammet ska se till att elinstallationerna uppfyller de krav som finns och att elinstallationerna utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper.

 • Företag som utför elinstallationsarbeten på sin egen anläggning behöver inte göra en anmälan till Elsäkerhetsverket, men däremot måste de ha minst en elinstallatör och ett egenkontrollprogram.

Förändringar för elinstallatörer

 • Överinseende av yrkesmän tas över av företaget. För elinstallatörer som idag inte utövar överinseende kommer ingen större förändring att ske.
 • Arbete ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
 • Några elinstallatörer kommer att få en ny roll. Alla företag ska nämligen ha minst en elinstallatör som ska vara företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.
 • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Elinstallatörer som redan idag har en behörighet behöver inte göra någon ny anmälan. Behörigheten omvandlas till auktorisation med automatik.

Förändringar för yrkesmän

 • Yrkesmän som idag arbetar under överinseende av en elinstallatör kommer efter den 1 juli 2017 ingå i företagets egenkontrollprogram. Det är genom egenkontrollprogrammet som det avgörs vilka arbeten du får utföra om du inte har en egen auktorisation som elinstallatör.
 • Arbete ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.

Förändringar för konsumenter

Förändringarna ger ökad möjlighet till kontroll. Alla företag som utför elinstallationsarbete på andra anläggningar än sina egna ska vara anmälda till Elsäkerhetsverket. Det gör det enkelt för konsumenten att kontrollera att företaget man planerar att anlita uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Den 1 juli 2017 öppnar Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget som är tillgänglig för alla dygnet runt årets alla dagar.

Vad händer nu?

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2017. Elsäkerhetsverket arbetar fram tills dess med att se till att alla som berörs – såväl elinstallatörer, yrkespersoner, branschen som konsumenter med flera – vet vad reformen kommer att innebära för just dem.

Mer information

Kom tillbaka hit, till www.elsakerhetsverket.se/nyaregler. Här kommer vi att publicera information i takt med att arbetet fortlöper.

Vi har också en frågor & svar-funktion där du kan ställa dina frågor om reformen: www.elsakerhetsverket.se/Fragor-och-svar/

Andra webbplatser

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen
Publicerad: 2016-04-07
Senast uppdaterad: 2016-08-26