• Skriv ut
Alternativ bildtext

Skillnader mellan utredningens betänkande och regeringens proposition

Vi listar huvuddragen i de skillnader som finns mellan utredningens och regeringens förslag.

Följande har hänt

I december 2014 överlämnade regeringens utredare betänkandet "Elsäkerhet – en ledningsfråga" (SOU 2014:89) till regeringen. Betänkandet skickades sedan på remiss till berörda samt till Lagrådet för synpunkter. Den 7 april 2016 beslutade regeringen om proposition 2016/17:163 med förslag till ny lag om elsäkerhet.

Länkar till betänkande och proposition finns nederst på sidan. Där finns också en länk till en förklaring av hur en lag blir till, från utredning till slutlig omröstning.

Huvuddragen i skillnaderna mellan utredningens och regeringens förslag

 • Extra tid för förberedelser

  En viktig skillnad för de företag som utför elinstallationer är att den nya lagen föreslås träda ikraft först den 1 juli 2017. Det innebär extra tid för företagens förberedelser, som till exempel att utforma egenkontrollprogrammet.

 • Ny struktur och moderniserat språk

  Lagförslaget i propositionen har annorlunda struktur och i flera paragrafer har en modernisering av språket gjorts, även om avsikten har varit att innehållet i sak ska vara oförändrat.

 • Ytterligare skäl för återkallande av auktorisation    

  Av regeringens förslag framgår att elinstallatören kan bli av med sin auktorisation även i situationer där denne visat sig vara ”uppenbart olämplig”. Ett exempel på när en återkallelse skulle kunna vara aktuell är till exempel om en elinstallatör medvetet möjliggjort registrering av ett företag som inte alls avser att uppfylla kraven i lagen.

 • Företagens avtalsrelation till elinstallatören    

  Regeringen konstaterar att det finns andra sätt att vara fast knuten till verksamheten än anställning, och att avtalsformen inte ska vara avgörande. Det är alltså inte uteslutet att elinstallatörer kan vara knutna till företaget genom ett uppdragsavtal, istället för ett anställningsavtal, så länge elinstallatörens arbetstid kan utnyttjas i verksamheten i den omfattning som krävs.

Den som är intresserad av att läsa mer om skillnaderna mellan utredningens och
regeringens förslag kan göra det i proposition 2016/17:163 Elsäkerhet.

Tips vid läsning av lagrådsremissen!  

 • I alla avsnitt i kapitel 5 och 6 kan man under de rutor som innehåller regeringens förslag läsa sig till om det överensstämmer med utredningens förslag eller inte. Om förslagen skiljer sig åt finns det en kort sammanfattning om skillnaderna och längre ner i texten kan man ta del av motiveringen till skillnaderna under rubriken Skälen för regeringens förslag.
 • I författningskommentaren i avsnitt 10 kan man läsa mer om vilka innehållsmässiga förändringar som görs jämfört med dagens reglering.

Propositionen utgör grunden i vårt arbete

Elsäkerhetsverket arbetar nu fokuserat med förberedelserna för genomförandet under nästa år. Till grund för alla delar i arbetet ligger innehållet i den proposition som regeringen överlämnat, samt i vissa delar även betänkandet "Elsäkerhet – en ledningsfråga".

Andra webbplatser

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen
Publicerad: 2016-03-22
Senast uppdaterad: 2016-04-07