• Skriv ut
Alternativ bildtext

Reformens grundpelare

Elbehörighetsreformen innebär att hela regelverket för behörighet m.m. för utförande av elinstallations­arbete görs om. Det nya regelverkets beståndsdelar kan sägas bygga på tre grund­läggande pelare. Dessa är ansvar, kompetens och kontroll. Nedan beskriver vi hur vi ser på dessa viktiga delar.

Ansvar  

Elinstallationsföretagen får ett nytt ansvar

Införande av uttryckliga krav på utförandet av elinstallationsarbete, kompetens­kontroll och egenkontroll av arbetet för de som yrkesmässigt utför elinstallations­arbete (och därmed är ett elinstallationsföretag) och införande av företagens ansvar för det arbete som utförs är den största förändringen i reformen.

Samtidigt behålls också anläggningsinnehavarnas ansvar för elanläggningen, som idag finns i starkströmsförordningen m.m.

Ansvaret blir mer omfattande jämfört med idag

I elsäkerhetslagen införs ett helt nytt uttryckligt aktsamhetskrav på utförande av elinstallationer. Detta gäller både individer och företag.

Till detta får Elsäkerhetsverket ge ut ytterligare föreskrifter som reglerar utförandet. I det förslaget till föreskrifter om krav på elinstallationsföretag som skickats på remiss finns krav på att utförande ska ske i enlighet med befintliga utföranderegler m.m. (ELSÄK-FS 2008:1-2).

Förutom krav på själva utförandet måste företagen dessutom ha kontroll på kompetensen i organisationen samt utöva egenkontroll över arbetet, bland annat i form av uppföljning.

Elinstallatörer får ett skärpt ansvar – men bara för det de själva råder över

En person måste, utöver att uppfylla kraven på utbildning och erfarenhet, vara lämplig för att få sin auktorisation som elinstallatör. Hen kan också bli av med sin auktorisation om det senare visar sig att elinstallatören inte använder sin kompetens på rätt sätt, t.ex. genom att utföra elinstallationsarbete felaktigt.

Elinstallatörer kan också bli av med auktorisationen om man beter sig uppenbart olämpligt. En situation när detta skulle kunna tillämpas är om elinstallatören medverkar till en uppenbart felaktig registrering av ett elinstallationsföretag till Elsäkerhetsverket genom att ge sitt medgivande till registreringen trots att man inte alls har ett uppdrag av företaget att arbeta som elinstallatör för regelefterlevnad.

Kompetens

Elinstallatörernas kompetens lägger grunden för företagens regelefterlevnad

Kraven på att alla ska ha minst en elinstallatör i sin verksamhet säkerställer att det finns tillgång till relevant kompetens i alla elinstallationsföretag. Precis som idag kommer det alltså behövas minst en elinstallatör i varje företag. Många företag kommer behöva fler än så. Det beror på många faktorer, som verksamhetens art, storlek och hur företaget har valt att fördela arbetsuppgifter m.m. inom verksamheten. Det är varje företag som bäst bedömer hur man ska organisera sig.

Kompetensen för det arbete som utförs ska säkerställas av företaget

Elinstallatörens auktorisation kommer att meddelas av Elsäkerhetsverket. Kompetensen hos alla som utför elinstallationsarbete ska dock säkerställs genom varje företags egenkontrollprogram.

Kontroll

Utgångspunkten är att företagen ska kontrollera sig själva

Kärnan i det nya regelsystemet är att företagen ska kontrollera sig själva. Det är alltså i egenkontrollen som felaktigt utfört elinstallationsarbete ska upptäckas (och åtgärdas) först och främst!

Anläggningsinnehavarnas agerande är avgörande för genomslaget i stort

Inget elinstallationsföretag kan komma in i företagsregistret utan medverkan av en elinstallatör för regelefterlevnad med rätt auktorisation. Om köpare av el­installations­tjänster kontrollerar att företaget finns i Elsäkerhetsverkets företags­register innebär detta att företag utan elinstallatörer inte kommer få några uppdrag. Detta önskvärda beteende är det enklaste och effektivaste sättet att bli av med oseriösa företag!

Om elinstallationsföretagen uppmanar sina kunder att kolla upp företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister kan vi tillsammans få bort oseriösa aktörer från marknaden!

Det är en stor förenkling som gjorts i denna del eftersom det efter reformen är företagen som ska kontrolleras, inte en personlig behörighet.

Elsäkerhetsverket får relevanta verktyg att underlätta för de som vill göra rätt

Elsäkerhetsverket kan genom föreskrifter, information och även tillsyn i viss mån tydliggöra vad som gäller. Föreskrifter kan vara ett viktigt verktyg både för att underlätta för företagen, men också stärka elsäkerheten. De nya föreskrifts­mandaten för Elsäkerhetsverket omfattar följande.

  • Krav på egenkontrollprogram
  • Krav på elinstallationsarbete
  • Övriga krav vid elinstallationsarbete (märkning och dokumentation)

Elsäkerhetsverket får relevanta verktyg för att få bort oseriösa aktörer från våra anläggningar

Elsäkerhetsverket har fått flera nya verktyg för att hantera oseriösa aktörer som inte omfattades av Elsäkerhetsverkets tillsyn tidigare, t.ex. möjligheten att förbjuda verksamheter samt möjligheten att återkalla en auktorisation för en elinstallatör som visat sig uppenbart olämplig.

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen
Publicerad: 2016-10-19
Senast uppdaterad: 2016-10-19