Felaktiga elinstallationer kan bli brandfälla

Elsäkerhetsverket har startat ett projekt där bränder och elinstallationer i äldre fastigheter kartläggs för att hitta orsaker till varför de uppstår.

Den här artikeln förekommer även i Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev Aktuellt nummer 3.

Bilden visar den ödestigra effekten av en spik i ett elrör. Foto: ElsäkerhetsverketBränder orsakade av olika typer av elfel är en vanlig brandorsak idag. 2010 kom Elsäkerhetsverket ut med en rapport där man tittade på elbränder och orsaker i allmänna byggnader och bostäder. Rapporten visar att de flesta elbränderna startade i spisen eller i en lysrörsarmatur . Det finns ett stort mörkertal eftersom Elsäkerhetsverket bara får in de mest allvarliga fallen - rapporteringen är frivillig för drabbade privatpersoner.

Detektivarbete

Under 2012 kartlägger nu Elsäkerhetsverket vad som orsakar elbränder i gamla fastigheter kopplat till elinstallationer. Det kan handla om såväl äldre privata bostäder som äldre allmänna fastigheter. Med hjälp av insatsrapporter från de kommunala räddningstjänsterna över hela landet får Elsäkerhetsverket underlag. Det kan i sin tur leda till ett besök på platsen för att hitta eventuella elrelaterade orsaker.

Det finns också ett samarbete där man hämtar in uppgifter från SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping. Deras experter på brandutredning kan ibland ge viktig fakta om vissa ärenden. Lars Melchert, inspektör på Elsäkerhetsverket, arbetar med Elsäkerhetsverkets förstudie.

- Vi åker ut till platsen och försöker se tecken på var branden kan ha startat, berättar han. Man kan till exempel se spår av kortslutning på en elledning, eller i en kopplingsdosa där en varmgång har uppstått som i sin tur antänt brännbart material. Det är verkligen ett detektivarbete.

Spik på fel ställe

Förutsättningen för att Elsäkerhetsverket ska kunna hitta ett elfel i samband med en brand är att det finns något kvar av fastigheten så att den inte är helt nedbrunnen. Något så simpelt som en vanlig spik till en upphängd tavla, kan vara orsak till att en brand uppstår om den träffar en elledning i väggen.

Vanliga fel

Mycket kan hända då man renoverar en gammal fastighet för det finns massor bakom väggarna som man inte ser. När man exempelvis kopplar ihop gamla elledningar, som är isolerade med gummi och tjärpapp, med nya elledningar kan det skapa problem. Den gamla isoleringen faller sönder och kan orsaka överledning till jord med varmgång och brand som följd.

- Idag är det många "hemmafixare" som renoverar sina gamla hus. Olagliga och felaktiga elinstallationer kan leda till bränder. Man förstår inte riskerna och branden är ett faktum, säger Lars Melchert.

Spisar vanligaste startplatsen

Bränder kan också orsakas av att det blivit fel på en elprodukt. Den vanligaste brandorsaken, enligt räddningstjänsternas statistik, är att någon glömt eller av misstag slagit på en elektrisk spisplatta. Elsäkerhetsverkets rapport från 2010 visar att 153 personer omkom i elbränder mellan år 2000 och 2010. I nästan hälften av de fallen var spisen en startkälla. Övriga vanliga felkällor är lysrörsarmaturer men även diskmaskiner har en ökande trend vad det gäller startplatser. Hos MSB har man fört statistik över diskmaskinsbränder sedan 1998.

- Det har legat på en relativt konstant nivå men vi ser en viss ökning de senaste 10 åren, med bränder som startat i diskmaskiner, säger Mattias Strömgren som jobbar med olycksutredningar och analys på MSB.

Nästa steg?

- I vår utredning fokuserar vi på bränder som har med elinstallationer att göra, säger Lars Melchert på Elsäkerhetsverket. Det är ett outforskat område. Vi vet sedan förut att de allra flesta bränder i bostäder orsakas av en produkt till exempel spis. Men nu vill vi försöka ta reda på hur det ser ut gällande elinstallationer.

Elsäkerhetsverkets rapport av förstudien ska vara klar under november månad och får utvisa hur man kommer att gå vidare.

- I en förlängning skulle det kunna medföra ett nytt krav på besiktningar av gamla fastigheter, säger Lars Melchert.

 

Bildtext:

Bilden visar den ödestigra effekten av en spik i elrör.

Fakta:

  • Under 2011 omkom 103 människor i bränder.
  • Räddningstjänsten larmas till cirka 6000 bostadsbränder per år.
  • Cirka 2000 bränder per år har en "okänd" brandorsak
  • Brandskyddsföreningen uppger att försäkringsbolagen får 30 000 anmälningar om brandskador.
  • Försäkringsbolagen uppskattar att närmare 20-30 procent av de anmälda brandskadorna är elbränder

(Försäkringsbolag och Räddningstjänst har olika definition på vad som är en elbrand).

 

Text: Cia Edlund
Foto: Elsäkerhetsverket 

Källor:

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), Brandskyddsföreningen Sverige och Räddningstjänsten.

Kontakt

Per Hellström
informatör

0550 851 35
per.hellstrom@elsakerhetsverket.se

Mer information

Sidansvarig: