• Skriv ut

Modernare lagstiftning för produkter inom EU

Som ett led inom EU:s modernisering av produktlagstiftningen har nu tre av de direktiv som införlivas genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter uppdaterats. De nya reglerna ska tillämpas från och med den 20 april 2016.

{Bild}

Det har pågått ett omfattande arbete inom EU med att anpassa befintliga produktdirektiv till det nya ramregelverk som beslutades 2008 (den nya metoden). Syftet med den nya metoden är att reglerna ska vara klara, tydliga och enhetliga. Regelförenklingsarbetet är viktigt för att öka förståelsen kring vad som faktiskt gäller för respektive produkter. På längre sikt resulterar det även i mindre administration, för såväl myndigheter som tillverkare och importörer.

Bättre konsumentskydd

– Vi ser många fördelar med arbetet att förenkla och förtydliga regler kring produktlagstiftningen. Bland annat får vi en effektivare hantering kring produktsäkerheten, säger Fredrik Kagerud, inspektör vid Elsäkerhetsverket, och fortsätter:

– Med förenklade och tydligare regler kommer harmoniseringen att bli bättre, det vill säga att märkning och spårbarhet kring produkterna ökar och ger överlag ett bättre konsumentskydd.

Harmoniserade direktiv gör det lättare att få ut produkter på marknaden

De uppdaterade direktiven kommer att göra det lättare för tillverkare och importörer att få ut nya produkter marknaden. Tidigare har flera direktiv överlappat varandra vilket har komplicerat processen, detta har nu åtgärdats i och med att direktiven har harmoniserats.

De tre uppdaterade direktiven är direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet, EMC (2014/30/EU), direktivet för utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, ATEX (2014/34/EU) samt direktivet för elektrisk utrustning, LVD (2014/35/EU).

Gällande direktiv

De idag gällande direktiven EMC 2004/108/EG, ATEX 94/9/EG och LVD 2006/95/EG ska upphöra att gälla den 20 april 2016.

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2014-04-04
Senast uppdaterad: 2015-02-12