• Skriv ut

När elnäten blir smartare

Framtiden kommer sannolikt ge oss smartare elnät. Exempelvis förespås ökad lokal produktion med hjälp av solceller och vindkraftverk. Elsäkerhetsverket har i ett PM gjort en nulägesbild med tankar om vad framtiden har att ge.

Utöver Central- och lokal produktion av el handlar smarta elnät bland annat om intelligent styrning och kommunikation, energilager, arbete på starkströmsanläggningar, elbilar och hybrider. Ett allt större inslag av småskalig lokal produktion av el förväntas i framtiden både i täta stadsnät och på landsbygden.  
Nya möjligheter att optimera och styra elförbrukningen sker i takt med den ständigt pågående teknikutvecklingen.

Utveckling pågår i hela världen
Utvecklingen av smarta elnät pågår i hela världen och framför allt i USA.

- För att försöka ha nulägesbilden klar för oss i Sverige, har vi tittat över konceptet smarta elnät för att se vad det kan innebära för svensk elsäkerhet och för vår myndighet i framtiden, säger Anders Petersson, chef vid Avdelningen för anläggningar och installatörer vid Elsäkerhetsverket, som skrivit rapporten.

Rapporten visar att Elsäkerhetsverket har en hel del faktorer att förhålla sig till när smartare elnät utvecklas. Det rör till exempel områden som:
Eventuell uppdatering av utförandeföreskrifter för energilager inkluderande batterisystem.
Föreskrifter för yrkesmässigt arbete på starkströmsanläggning kan behöva uppdateras (ELSÄK-FS 2006:1) med hänsyn till att viss produktion/förbrukning kan upprätthållas med hjälp av lokal och distribuerad produktion.

Central produktion
När man med smarta elnät fokuserar på elsäkerhetsteknisk påverkan finns många delar att ta i beaktande. Central elproduktion i form av kärnkraft, kol-, olje- och fossileldad kraftvärme, vattenkraft samt nya alternativa energislag kommer även i framtiden att utgöra en betydande del av landets behov av elektrisk energi. Sannolikt påverkas denna typ av produktion minimalt av introduktionen av smarta elnät. Tvärtom kommer central elproduktion av olika slag vara en nödvändig resurs som balanskraft till den ökande vindkraft- och solcellsproduktionen i nätdelar för distributionsspänning 22 kilovolt, 11 kilovolt och 230 volt. Det kan till och med bli aktuellt att bygga ut central produktion av just detta skäl.

Två scenarier möjliga
När det kommer till lokal produktion sker den i första hand i små vindkraftverk och i solcellsanläggningar. Två scenarier är möjliga. Antingen att produktionen är större än förbrukningen, alltså kunden matar ut elektrisk effekt på nätet. Eller att produktionen är mindre än förbrukningen, alltså att kunden tar ut elektrisk effekt från nätet. Problematiken innebär att kunden vissa tider på så sätt utnyttjar nätet som energilager. Begreppet "prosumers" har blivit ett uttryck i dessa sammanhang.

Samordningsråd ska föreslå handlingsplan
Regeringen har tillsatt ett samordningsråd för smarta elnät. De kommer att ha ett samlat förslag till svensk handlingsplan och en slutrapport klar den1 december 2014. Elsäkerhetsverket är inte representerat i rådet men följer dess arbete i syfte att identifiera faktorer som kan påverka vårt uppdrag.

Elsäkerhetsverkets "PM gällande elsäkerhetskonsekvenser vid en storskalig introduktion av konceptet Smarta elnät" finns att beställa via registraturen och har diarienummer 13EV207 .

I Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS 2008:1, som bland annat gäller för solcellsanläggningar, och i Maskindirektivet för vindkraftanläggningar, kan man läsa mer om utförande av solcellsanläggningar och vindkraftverk.

Kontakt

Anders Petersson
08-508 905 50
anders.petersson@elsakerhetsverket.se

 

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2013-07-19
Senast uppdaterad: 2014-11-10