Hur står det till med jämställdheten i energibranschen?

Varje år ger Energimyndigheten ut rapporten Energiindikatorer för att följa upp de energipolitiska målen för Sverige och EU. I år har rapporten tema jämställdhet.

Energimyndigheten följer sedan 2002 upp en mängd indikatorer som finns på energiområdet. Årets huvudtema är jämställdhet och studien belyser områden som makt, inflytande, utbildning, forskning, attityder och energianvändning inom riksdag, regering, myndigheter, organisationer och företag. Ett av regeringens fyra jämställdhetsmål är en jämn fördelning av makt och inflytande. Målet är att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Makt och jämställdhet

Området makt och könsfördelning inom riksdag, regering visar att det råder en ganska jämn fördelning bland kvinnor och män såväl i ledning som bland övriga anställda inom energi- och klimatenheterna. Vid de svenska myndigheterna som studien också omfattar, visar tre av fem att de har eller har haft en kvinnliga generaldirektör sedan 2008 då man började mäta jämställdhet. De myndigheter som undersökts är Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Strålsäkerhetsverket och Svenska Kraftnät.

- Vi har lika många kvinnor och män i vår ledningsgrupp vid Elsäkerhetsverket och sedan 2008 har två av tre generaldirektörer varit kvinnor. Men när det gäller inspektörer har vi en övervikt av män och det behöver vi naturligtvis tänka på när vi rekryterar, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Få över 50 procent

Ojämn könsfördelning gällande kärnkompetenser råder också hos övriga myndigheter förutom Energimyndigheten som är den enda myndigheten som kommer över 50 procent kvinnor.

- Jag är bekymrad över att jämställdheten utvecklas så långsamt inom elsektorn. Vi arbetar tillsammans med andra myndigheter och med branschorganisationer för att kunna bidra till en större förändring. Attityder och konservativa strukturer behöver ifrågasättas för att vi ska få fler kvinnor i utbildningar, företag och myndigheter. Som myndighet behöver vi visa att omväxlande och kreativa yrken finns inom energiområdet, med arbetsvillkor som är bra för både kvinnor och män, säger Elisabet Falemo.

Långt kvar till jämställdhet i styrelser och bolag

Det går framåt men sakta. Statistiken visar att det idag finns fler kvinnor i energibolagens styrelser än det gjorde 2008, men kvantitativ jämställdhet, alltså en representation mellan 40 och 60 procent, råder bara i 29 av 163 bolagsstyrelser. Andelen anställda i de energibolag som undersökts hade allt från noll till 86 procent kvinnor. Bland branschorganisationerna inom energiområdet når endast två av nio upp till kvantitativ jämställdhet det vill säga att andelen kvinnor i styrelsen är minst 40 procent.

Nedan finns hela rapporten Energiindikatorer 2015 

Mer information

Sidansvarig: Cia Edlund