Nya produktdirektiv – nya föreskrifter

Tre av Elsäkerhetsverkets tillsynsområden har fått nya direktiv från EU. Dessa rör elsäkerhet, störningar och elektronik i explosionsfarliga omgivningar. De nya direktiven förtydligar och förenklar de olika skyldigheter som tillverkare, distributörer och återförsäljare har.

När de nya direktiven börjar gälla i april blir det också tydligare hur märkningen på produkterna ska se ut och att det ställs högre krav på språk i bruksanvisning.

Tre vanliga roller

Tillverkare, importör och distributör är tre roller, tre olika aktörer, som ofta förekommer i de tre föreskrifterna. Tillverkaren, exempelvis, är den som tillverkar produkten men som också kan vara någon som låter någon annan tillverka men tar produktansvaret helt. Med importör så menas det den som importerar från tredje land, det vill säga utanför EU. Om man däremot importerar från exempelvis Danmark till Sverige så är man distributör. Man är också distributör om man är återförsäljare. Ett annat exempel på distributör är en elinstallatör som säljer produkter till sin kund. Alla aktörer ska hålla koll på vem man köpt av och vem man sålt till i tio år efter att produkten såldes.

Märkning och språkkrav

Märkningen på produkterna kommer att förändras framöver. Förutom all säkerhetsrelaterad märkning som CE-märke, märkspänning med mera så ska det stå tillverkarens postadress. Detta så att kunden lätt kan komma i kontakt med tillverkaren ifall något händer. Likaså ska importörens postadress stå ifall produkten är importerad.

Språket i bruksanvisningen är nu tydligt uttalat svenska. Det ska tillverkaren se till att ta fram. Om produkten är importerad ska importören se till att en svensk bruksanvisning finns med.

– Det här är ett efterlängtat förtydligande! Nu är det ingen diskussion om vilket språk bruksanvisningen ska vara på. Oavsett om det är en konsument- eller proffsprodukt så ger föreskrifterna en mycket detaljerad bild på vilka skyldigheter alla har i näringskedjan, säger inspektör Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.

Under framtagandet har föreskrifterna skickats ut på remiss som sig bör men Elsäkerhetsverket har också haft ett samråd med branschen under remisstiden. Detta samråd var riktigt bra att ha, då många frågeställningar kom fram som fångades upp och togs med i arbetet. Föreskrifterna kommer att vara klara under första delen 2016.

Vilka direktiv?

Lågspänningsdirektivet - 2014/35/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning, även kallat lågspänningsdirektivet.

EMC-direktivet -  2014/30/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, även kallat EMC-direktivet.

ATEX-direktivet - 2014/34/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, även kallat ATEX-direktivet.

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Elisabet Ek