Felbeteende vid elarbeten kan ge bestående nervskador

I Elsäkerhetsverkets årliga rapport som belyser yrkespersoners elolyckor skriver forskaren Lisa Rådman om hur elolyckor kan ge bestående skador samt vikten av att få behandling i rätt tid.

Framsidan för Elolycksfallsrapport 2016Elsäkerhetsverket får årligen in i snitt 300 anmälningar om elolycksfall, varav cirka 200 är arbetsrelaterade. Under 2016 omkom tre personer och 416 skadades i samband med elolyckor.

  • I sju fall av tio uppkommer elolyckor bland yrkesverksamma genom ett felbeteende vid elarbete.
  • De flesta elolyckor under 2016 har skett inom verksamheterna elnät/elförsörjning.
  • Vanligast är att personer omkommer av de skador de får när ström passerar igenom kroppen - så kallad strömgenomgång.
  • Förra året ökade anmälningar av elolyckor och tillbud till Elsäkerhetsverket med cirka 20 procent.
  • Elolyckor kan ge sena skador som exempel brännskador, hjärtpåverkan eller smärta från muskler och leder.

– Vetskapen om att ström kan ge sena skador på kroppen tror vi kan ha bidragit till att vi fått in fler anmälningar 2016. I årets rapport har vi ett avsnitt med en särskild studie kring symptom och nervskador efter en elolycka, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Studien visar att kvarstående symptom efter elolyckor kan vara nedsatt känsel i händerna, framför allt förmågan att känna värme, kyla och även smärta. Övriga tester visade nervskador såsom nedsatt förmåga att identifiera föremål med endast känsel samt nedsatt finmotorik.

Brister i säkerhetskultur och uppföljning

Enligt Arbetsmiljöförordningen så ska alla arbetsrelaterade olyckor anmälas till Arbetsmiljöverket men endast hälften anmäls. Studien konstaterar att säkerhetskulturen där svenska elektriker arbetar brister framför allt i antalet rapporteringar efter en elolycka. Endast en fjärdedel av alla elolyckor ledde till en kontakt med sjukvården, då främst akutsjukvård. Det finns också en dålig kännedom hos såväl elbranschen som hälso- och sjukvården om att elolyckor som i ett initialt skede inte gett påtagliga skador, i ett senare skede kan orsaka besvär. Hitintills har det heller inte funnits några rekommendationer av vilka undersökningar som bör utföras när en patient söker för symtom som kvarstår efter en elolycka.

– Lisa Rådmans studie* visar att en förbättrad säkerhetskultur skulle innebära att flera rapporterar och därmed även bättre kontroll på antalet som uppsöker sjukvård efter en elolycka, säger Lars Jansson.

Läs mer i vår rapport och på vår webbplats. 

* ”Symtom och nervskador efter elolycka – en undersökning bland svenska, manliga elektriker” Av: Lisa Rådman, legitimerad fysioterapeut, medicine licentiat, Universitetssjukhuset Örebro.

För mer information kontakta

Lars Jansson, elinspektör

Telefon: 070-234 64 10
E-post: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef

Telefon: 072-522 13 57
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2017-05-18