Förstoringsglas i närbild

Förslag till ändring i ELSÄK-FS 2015:1

Elsäkerhetsverket föreslår en ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk. Välkommen att lämna synpunkter!

Förslaget innebär att ett nytt anslutningsdon läggs till i föreskrifterna

I Sverige regleras vilka stickproppar och uttag för allmänbruk som får tillverkas och säljas. Detta görs genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk som trädde ikraft den 1 november 2015. Föreskrifterna ställer krav på certifiering och att produkterna ska vara utförda i enlighet med någon av de standarder som listas i bilagan till författningen.

Sedan ELSÄK-FS 2015:1 trädde ikraft har det gjorts ett nytt tillägg i den svenska standard som finns upptagen i bilagan till föreskrifterna. Tillägget omfattar ett enfasdon för anslutning av spisar (25 A). Donet har sitt ursprung i Norge och kallas därför ibland för det norska spisdonet. Det har också framkommit behov av att kunna tillverka och sälja det norska spisdonet i Sverige.

Förslaget i korthet

  • Eftersom spisdonet nu är upptaget i svensk standard och Elsäkerhetsverket inte ser några säkerhetsmässiga hinder mot att tillåta detta i Sverige föreslår Elsäkerhetsverket att ELSÄK-FS 2015:1 ändras på det sätt att standarden inklusive det senaste tillägget läggs till i bilagan till författningen.
  • Förslaget medför att företag kan tillverka och sälja det aktuella spisdonet på den svenska marknaden.

Läs mer om bakgrund till förslaget och förslagets konsekvenser i den konsekvensutredning som upprättats.

Lämna dina synpunkter senast 19/11

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella svar ska lämnas senast den 19 november 2018.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 18EV5687. Skicka i första hand remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket Box 4 681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Dokument

Kontakt

Katarina Olofsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 25
E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Katarina Olofsson