Förslag till nya föreskrifter för elsäkerhet och emc i produkter

Elsäkerhetsverket har genomfört en översyn avseende de regler som gäller för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i produkter.

Den stora förändringen för de som berörs är att kraven på märkningen skärps upp och att näringsidkarnas olika roller definieras tydligare med tillhörande skyldigheter. Krav på ökad spårbarhet finns också med som en förbättring.

Anledningen till att regler måste omarbetas är att det har kommit nya direktiv från EU som ska införlivas i svensk lagstiftning. Det är tre direktiv som nu resulterat i tre nya föreskrifter.

Lågspänningsdirektivet - 2014/35/EU:
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning, även kallat lågspänningsdirektivet.

EMC-direktivet -  2014/30/EU:
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet , även kallat EMC-direktivet.

ATEX-direktivet - 2014/34/EU:
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, även kallat ATEX-direktivet

De tre föreskrifterna ska vara införda i svensk lagstiftning den 20:e april 2016.

Remissvar

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 20 december 2015.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 15EV734 för föreskrift om elektrisk utrustning, diarienummer 15EV733 för föreskrift gällande EMC och diarienummer 15EV905 för föreskrift gällande ATEX.

Skicka i första hand remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Dokument

Kontakt

Katarina Olofsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 25
E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Martin Gustafsson