Avgifter

Senast den 1 oktober det kalenderår som avgiften avser, ska du som nätinnehavare betala in  elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift till Elsäkerhetsverket.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet.
  • Elberedskapsavgiften administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288).

Storleken på avgifterna styrs av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift samt elsäkerhetsavgift och tas ut med antal uttagspunkter som bas.

Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning.

Aktuella avgifter för elberedskap, nätövervakning och elsäkerhet
  Uttagspunkt för lågspänning Uttagspunkt för högspänning
Elberedskapsavgift 39 kronor 20 öre 2 129 kronor
Nätövervakningsavgift 4 kronor 35 öre 870 kronor
Elsäkerhetsavgift 10 kronor 20 öre 810 kronor
Summa: 53 kronor 75 öre 3 809 kronor

Ovanstående avgifter är utan moms. När nätinnehavaren tar ut avgiften ska normalt moms tas ut från kunden. Reglerna för detta finns i 7 kapitlet 2 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Enligt Skatteverket ska avgiften ses som ett led i tillhandahållandet av elkraften och moms ska därför tas ut. Har du frågor om detta kan du vända dig till Skatteverket. 

  • Det har ännu inte fattats något beslut om ändringar i elsäkerhetsavgiften. Däremot finns ett förslag att avgiften ska höjas med 10 kronor till 820 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning. För varje uttagspunkt för lågspänning föreslås avgiften höjas med 5 öre till 10 kronor 25 öre per kalenderår. Enligt förslaget träder förändringen i kraft den 1 februari 2021. Så snart beslutet är fattat infomerar vi om det på vår webbplats.

    Mer information om avgifter

Uppgifter om antal uttagspunkter

Uppgifterna, som ligger till grund för fakturering av den årliga elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgiften, får Elsäkerhetsverket från Energimarknadsinspektionen. De ska enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antal uttagspunkter för hög- respektive lågspänning. Energimarknadsinspektionen får in uppgifterna i samband med att elnätsföretagen årligen rapporterar in uppgifter om avbrott med mera.