Avgifter

Senast den 1 oktober det kalenderår som avgiften avser, ska du som nätinnehavare betala in  elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift till Elsäkerhetsverket.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet.
  • Elberedskapsavgiften administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288).

Storleken på avgifterna styrs av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning.

 

 

Lågspänningsuttagspunkt Högspänningsuttagspunkt
Elsäkerhetsavgift

9 kronor 50 öre

750 kronor

Nätövervakningsavgift

3 kronor

600 kronor

Elberedskapsavgift

45 kronor

2 447 kronor

Summa:

57 kronor 50 öre

3 797 kronor

Ovanstående avgifter är utan moms. När nätinnehavaren tar ut avgiften ska normalt moms tas ut från kunden. Reglerna för detta finns i 7 kapitlet 2 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Enligt Skatteverket ska avgiften ses som ett led i tillhandahållandet av elkraften och moms ska därför tas ut. Har du frågor om detta kan du vända dig till Skatteverket. 

Förenklade rutiner

Från 2018 behöver elnätsföretagen inte längre lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antalet elabonnenter. Uppgifterna, som kommer att ligga till grund för fakturering av den årliga elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgiften, kommer vi istället att få från Energimarknadsinspektionen.

Enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ska Energimarknadsinspektionen lämna uppgifter till oss om antal uttagspunkter för hög- respektive lågspänning. Med uttagspunkt menas i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning.

Energimarknadsinspektionen får in uppgifterna i samband med att elnätsföretagen årligen rapporterar in uppgifter om avbrott med mera.

Kontakt

Annica Karlsson

Ekonom
Telefon: 010-168 05 14
E-post: annica.karlsson@elsakerhetsverket.se

Andra webbplatser (öppnas i nytt fönster)

Sidansvarig: Annica Karlsson