Förslag till föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:1) om behörighet för elinstallatörer

För att få behörighet som elinstallatör, och därmed möjlighet att självständigt utföra behörighets­krävande arbeten samt utöva överinseende enligt elinstallatörs­förordningen (1990:806), krävs att sökanden har genomgått sådan utbildning och praktik som föreskrivs i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Av 1 kap. 6 § andra stycket ELSÄK-FS 2013:1 framgår att den senast slutförda utbildning som åberopas inte får ha avslutats senare än 15 år från ansöknings­tillfället, den så kallade 15-årsregeln. Elsäkerhetsverket har vid uppföljning av regelverket bedömt att de konsekvenser som 15-årsregeln medför inte står i proportion till syftet med regeln.

Elsäkerhetsverket föreslår härmed att den så kallade 15-årsregeln tas bort. Detta görs genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:1) om behörighet för elinstallatörer.

Remissvar

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 10 oktober 2014.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 14EV2505. Skicka i första hand remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Senast granskad: 2014-12-03