Förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk

Elsäkerhetsverket har genomfört en översyn avseende de regler som gäller för stickproppar och uttag för allmänbruk.

Den stora förändringen för de som berörs är att listan över vilka standarder som stickproppar ska vara utförda enligt uppdateras till de standarder som faktiskt gäller idag.

I övrigt innehåller de nya föreskrifterna ändringar som förtydligar vad som redan gäller enligt lag och förordning, samt att reglerna anpassas så att de överens­stämmer med EU-rätten. Förhoppningen är att de nya föreskrifterna ska göra lagstiftningen mer begriplig och mer lättnavigerad och att detta förhoppningsvis kan leda till en något förminskad administrativ tidsåtgång för de näringsidkare som berörs.

Revideringen innebär också att föreskriftsstrukturen förändras och att kraven på stickproppar och uttag för allmänbruk genomförs i en egen författning. Eftersom förändringen kräver ytterligare ändringar i befintliga föreskrifter har två ändringsförfattningar tagits fram.

Remissvar

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 15 juni 2015.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 14EV4782. Skicka i första hand remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket Box 4 681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Senast granskad: 2019-11-06