Förslag till upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete

ELSÄK-FS 2001:1 (pdf)

Förslag till upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete (pdf)

SFS 2014_138 (pdf)

Sändlista (pdf)

Bakgrund

Regeringen har beslutat om ändring av 9 § andra stycket elinstallatörsförordningen (1990:806). Ändringen medför att myndigheten ska ta ut ansökningsavgift av de som söker behörighet istället för en behörighetsavgift för de som beviljas behörighet. Förordningsändringen träder ikraft den 1 maj 2014.

När förordningsändringen träder ikraft upphör Elsäkerhetsverkets bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter vid behörighetsärenden. Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete måste därför upphävas.

Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning har inte upprättats eftersom föreskrifterna som upphävs rör sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191), och därmed inte omfattas av kravet på konsekvensutredning.

Remissvar

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 23 april 2014.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 14EV1057. Skicka i första hand remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Kontakt

Adam Hedbom

T.f. Verksjurist
Telefon: 010-168 05 33
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2019-11-06