Förslag till föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:1) om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverket har vid uppföljning av gällande föreskrifter bedömt att den regel som anger att en behörighet endast ska gälla i femton år och förlängas tio år i taget efter ansökan inte har någon praktisk nytta. Detta eftersom det inte sker någon prövning i sak vid förlängningen. Elsäkerhetsverket finner det därför vara en onödig börda att vart tionde år kräva ansökan och betalning av de som har en behörighet.

Elsäkerhetsverket föreslår härmed att beviljade behörigheter gäller tills vidare.

Remissvar

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 9 november 2015.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 15EV2692. Skicka i första hand remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Senast granskad: 2015-10-09