Den nya elsäkerhetslagen

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Reglerna som tidigare fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel finns nu i en och samma elsäkerhetslag med en kompletterande elsäkerhetsförordning. De regler som tidigare fanns i starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel förändras inte till sitt innehåll. Inte heller anläggningsinnehavarnas ansvar förändras med anledning av reformen.

Lag, förordning och föreskrifter

Den nya elsäkerhetslagen kompletteras med detaljerade bestämmelser i förordning och myndighetsföreskrifter. Därför har regeringen beslutat om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har tagit fram nya föreskrifter för elinstallationsarbete, elinstallationsföretag och auktorisation.

De som utför elinstallationsarbete omfattas av följande regler efter den 1 juli 2017:

Vad innehåller föreskrifterna?

Elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:2)

 • Allmänna råd till definitionen av elinstallationsarbete
 • Undantag från kraven för vissa elinstallationsarbeten

Elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:3)

 • Verksamhetstyper
 • Krav på vilken auktorisation elinstallatören för regelefterlevnad ska ha
 • Särskilda krav vid utförande
 • Särskilda krav på egenkontrollprogram
 • Registrering

Auktorisation som elinstallatör (ELSÄK-FS 2017:4)

 • Vilka auktorisationer som finns
 • Krav på utbildning och praktisk erfarenhet för auktorisation
 • Hur ansökan ska gå till
 • Omvandling av utländska auktorisationer (YKD)

Handbok till din hjälp

Det nya regelverket beskrivs grundligt i vår handbok "Elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen", som du kan ladda hem gratis nedan. Du kan även beställa ett tryckt exemplar för 100 kr/st via vår publikationsshop.