Bakgrund till de nya reglerna

Elsäkerheten i Sverige är god. Det har ändå funnits goda skäl till att göra förändringar i lagar och regler, inte minst då de tidigare bestämmelserna var närmare 100 år gamla.

De tidigare reglerna var svåröverskådliga. Ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesman behövde bli tydligare och anpassas till dagens samhälle. Dessutom behövde konsumenternas ställning stärkas. Elsäkerhetsverket hade också behov av bättre möjligheter att utöva tillsyn.

Med detta som bakgrund tog regeringen 2013 beslut om att tillsätta en utredning om vilka regler om elsäkerhet som ska gälla för den som utför elinstallationer, den så kallade Elbehörighetsutredningen. Utredningens förslag låg sedan till grund för regeringens proposition, som överlämnades till riksdagen våren 2016. Den 8 juni 2016 antog riksdagen en ny elsäkerhetslag i enlighet med propositionen. Den nya lagen började gälla den 1 juli 2017.

Syftet med utredningen

Utredningen, som tillsattes i augusti 2013, syftade till att:

  • modernisera de cirka 100 år gamla bestämmelserna om elektriska installationer.
  • föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en elektrisk installation.
  • bedöma om mer än en kompetensnivå behövs för olika typer av utförande av elektriska installationer, som exempelvis vid elinstallationsarbete på anläggningar med viss spänningsnivå.
  • utreda möjligheten för Elsäkerhetsverket att i särskilda fall få utföra tillsyn i bostäder.
  • utreda om det är lämpligt att införa en ny elsäkerhetslag, där de nya bestämmelserna om elektriska installationer ingår tillsammans med de nuvarande bestämmelserna om elsäkerhet i 9 kap. ellagen (1997:857) och bestämmelserna om skadestånd i 10 kap. 1–8 §§ ellagen.

Utredaren skulle redovisa resultatet senast den 31 december 2014.

Arbetet med utredningen

Ett djupgående arbete inleddes med många deltagare, bland annat representanter för utbildningsväsendet, industrin, konsumenterna och elinstallationsbranschen. Resultatet av utredningen finns att läsa i betänkandet "Elsäkerhet – en ledningsfråga" (SOU 2014:89).

Resultatet skickades sedan ut som en remiss. Det innebär att de berörda fick möjlighet att komma med synpunkter. Utifrån betänkandet och remissvaren tog regeringen sedan fram ett förslag till ny lag om elsäkerhet. Förslaget presenterades i en lagrådsremiss den 25 februari 2016.

I april 2016 beslutade regeringen att lämna över det slutliga förslaget till riksdagen genom proposition 2015/16:163 - Elsäkerhet. I juni samma år antog riksdagen en ny elsäkerhetslag (2016:732) i enlighet med propositionen.