Reformens grundpelare

Det nya regelverkets beståndsdelar kan sägas bygga på tre grund­läggande pelare: ansvar, kompetens och kontroll.

ANSVAR

Elinstallationsföretagen har ett nytt ansvar

Det nya systemet bygger på att företagen som utför elinstallationer är

  • ansvariga för utförandet
  • utövar egenkontroll över elinstallationsverksamheten.

I den nya elsäkerhetslagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Det tidigare systemet där elinstallatörer genom överinseende av yrkesmän såg till att utförandet var rätt, finns inte längre.

Ansvarsfördelningen i det tidigare och i det nya systemet

Anläggningsinnehavarens ansvar

Det är fortfarande anläggningsinnehavaren som ansvarar för sin elanläggning. Det betyder att elinstallationsföretagens skyldigheter gäller parallellt med det ansvar som anläggningsinnehavarna har för anläggningen och för arbetet på anläggningen.

Du kan vara både anläggningsinnehavare och elinstallationsföretag samtidigt. Då gäller det att hantera både din anläggning och ditt elinstallationsarbete på rätt sätt!

Ansvaret blir mer omfattande jämfört med tidigare

I elsäkerhetslagen införs ett helt nytt uttryckligt aktsamhetskrav på utförande av elinstallationer. Detta gäller både individer och företag.

Förutom krav på själva utförandet måste företagen dessutom ha kontroll på kompetensen i organisationen samt utöva egenkontroll över arbetet, bland annat i form av uppföljning.

Elinstallatörer får ett skärpt ansvar – men bara för det de själva råder över

En person måste, utöver att uppfylla kraven på utbildning och erfarenhet, vara lämplig för att få sin auktorisation som elinstallatör. Det är Elsäkerhetsverket som prövar ansökningar om auktorisation. En elinstallatör kan också bli av med sin auktorisation om det senare visar sig att han eller hon inte använder sin kompetens på rätt sätt, till exempel genom att utföra elinstallationsarbete felaktigt.

Elinstallatörer kan också bli av med auktorisationen om man beter sig uppenbart olämpligt. En situation när detta skulle kunna tillämpas är om elinstallatören medverkar till en uppenbart felaktig registrering av ett elinstallationsföretag till Elsäkerhetsverket, genom att ge sitt medgivande till registreringen trots att man inte alls har ett uppdrag av företaget att arbeta som elinstallatör för regelefterlevnad.

KOMPETENS

Elinstallatörernas kompetens lägger grunden för företagens regelefterlevnad

Kravet på att elinstallationsföretag ska ha minst en auktoriserad elinstallatör i sin verksamhet, säkerställer att det finns tillgång till relevant kompetens i alla elföretag. Precis som tidigare kommer det alltså att behövas minst en elinstallatör i varje företag. Många företag kommer att behöva fler än så. Det beror på många faktorer, som exempelvis verksamhetens art, storlek och hur företaget har valt att fördela arbetsuppgifter inom verksamheten. Det är varje företag som bäst bedömer hur man ska organisera sig.

Kompetensen för det arbete som utförs ska säkerställas av företaget

Alla personer som utför elinstallationsarbete måste antingen ha en auktorisation som elinstallatör eller ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som personen får utföra för företagets räkning.

KONTROLL

Företagen ska kontrollera sig själva

Kärnan i det nya regelsystemet är att företagen ska kontrollera sig själva. Det är alltså först och främst i egenkontrollen som felaktigt utfört elinstallationsarbete ska upptäckas och åtgärdas.

Anläggningsinnehavarnas agerande är avgörande

Inget elinstallationsföretag kan komma in i företagsregistret utan medverkan av en elinstallatör för regelefterlevnad med rätt auktorisation. Om köpare av el­installations­tjänster kontrollerar att företaget finns i Elsäkerhetsverkets företags­register innebär det att företag utan elinstallatörer inte kommer att få några uppdrag. Detta önskvärda beteende är det enklaste och effektivaste sättet att bli av med oseriösa företag.

Om elinstallationsföretagen uppmanar sina kunder att kolla upp företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister kan vi tillsammans få bort oseriösa aktörer från marknaden!

Det är en stor förenkling som gjorts i denna del eftersom det nu är företagen som kontrolleras, inte en personlig behörighet.

Elsäkerhetsverket får relevanta verktyg för att få bort oseriösa aktörer

Elsäkerhetsverket har fått flera nya verktyg för att hantera oseriösa aktörer som inte omfattades av Elsäkerhetsverkets tillsyn tidigare, till exempel möjligheten att förbjuda verksamheter samt möjligheten att återkalla en auktorisation för en elinstallatör som visat sig uppenbart olämplig.