Bild på en taklampa, en gammal stickpropp och en ny stickpropp

Uppdaterade regler om stickproppar och uttag

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut om nya föreskrifter om stickproppar och uttag. De nya föreskrifterna innebär en anpassning efter de standarder som gäller från den 1 april 2019 inom EU och i Sverige.

Från och med den 1 april 2019 gäller nya standarder för stickproppar och uttag till taklampor. Det är en standard som kommer att gälla inom hela EU vilket innebär att vi kommer att få nya stickproppar och uttag till våra taklampor. Övriga bestämmelser i föreskrifterna är oförändrade jämfört med tidigare regler.

- Nu är anpassningarna efter de nya standarderna genomförda i Sverige. Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på innehållet och därför kunde vi fatta beslut utan ändringar i sak, säger Katarina Olofsson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Vilka berörs av de nya reglerna?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2019:1) om stickproppar och uttag reglerar vilka produkter som får tillverkas och säljas i Sverige och berör därför främst tillverkare, importörer och distributörer. Det finns dock bestämmelser om vilka uttag som får installeras i anläggningar och därför berörs också elinstallationsföretag och anläggningsinnehavare indirekt dessa ändringar, se 4 kap. 3 a § Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Nya standard

De nya föreskrifterna – Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( ELSÄK-FS 2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk - träder ikraft den 1 maj 2019 och kommer att publiceras den 8 april. Ändringarna i standarden gäller redan från 1 april, men föreskrifterna hinner inte träda ikraft till dess.

I matrisen nedan presenteras vad du får och inte får göra. Exempelvis är det fortfarande tillåtet att sälja jordade uttag till takbelysning, men du får inte tillverka eller importera dem. Istället ska jordade uttag vid behov bytas till DCL-uttag. Vad gäller ojordade uttag får de tillverkas och säljas till befintliga anläggningar som upprätattades innan 1 april 2019, men de får inte installeras i nya byggnader som tagits i bruk efter den 1 april. Allt eftersom kommer de äldre uttagen och stickpropparna att fasas ut och ersättas av DCL-don.

Förklaring till matris 

Rödmarkerat område

Regleras genom lågspänningsdirektivet (LVD), alltså ELSÄK-FS 2016:1 i Sverige, och som inte påverkas av ELSÄK-FS 2019:1.

Blåmarkerat område

Regleras genom ELSÄK-FS 2019:1.

Gulmarkerat område

Regleras indirekt genom att ELSÄK-FS 2008:1 hänvisar till föreskrifterna om stickproppar och uttag. Eftersom DCL-donen omfattas av lågspänningsdirektivet (LVD) är det inte formellt genom ELSÄK-FS 2019:1 som dessa får installeras.

Sidansvarig: Sandra Hjelm