Bild från årsredovisningen som visar en modell av ett villaområde

Året som gått

Tillsyn och marknadskontroll har varit fortsatt viktig verksamhet under 2019. Men myndigheten har även publicerat spännande rapporter samt kommunicerat och samarbetat med externa aktörer. I årsredovisningen för 2019 sammanfattar Elsäkerhetsverket året som har gått.

Under 2019 har myndigheten fortsatt att följa elinstallationsföretagen och hur de uppfyller den nya elsäkerhetslagens krav.

- Vi fortsätter att informera och göra tillsyn hos företag som utför elinstallationer. Det krävs en fortsatt dialog om rutiner för att anläggningarna ska bli säkra samt vikten av att arbetet utförs på ett säkert sätt, säger Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket.

Internethandeln av elektriska produkter ökar. Många produkter som köps av både privatpersoner och företag är farliga och uppfyller inte kraven för att få säljas i Europa. För att nå ut med information och öka medvetenheten om risker så har myndigheten under 2019 bland annat samarbetat med handeln, konsumentorganisationer och andra myndigheter.

Året i korthet

Elsäkerhetsverket har arbetat med regeringsuppdrag, olika projekt, auktorisationshandläggning, marknadskontroll av produkter samt tillsyn av elanläggningar, elinstallatörer och elinstallationsföretag. Under 2019 presenterade myndigheten även rapporten ”Elsäkerhet i bostäder”. Den visar bland annat att risken för elbränder ökar ju äldre en bostad är.

Under året hanterades 1 141 auktorisationsansökningar, 247 farliga elektriska produkter stoppades och 562 tillsynsärenden avslutades. Myndigheten har också fortsatt att svara på frågor kring aktuella ämnen och under 2019 inkom 3 233 skriftliga frågor. Utöver de skriftliga frågorna besvarades också ett stort antal frågor av myndighetens medarbetare via telefon.

Antalet unika besökare till Elsäkerhetsverkets webbplats var under året 692 702 vilket är en betydande ökning jämfört med 2018. Myndighetens e-tjänst Kolla elföretaget fortsätter att locka besökare och under 2019 gjordes cirka 11 000 sökningar per månad. Läs allt om detta och lite till i Elsäkerhetsverkets årsredovisning för 2019. Länk till årsredovisningen finns nedan.

Mer information - länkar

Mer information - kontakt