Ny granskning av elinstallationsföretag och elinstallatörer för regelefterlevnad

Elsäkerhetsverket genomför just nu tillsyn av elinstallationsföretag som har en elinstallatör för regelefterlevnad verksam i flera elinstallationsföretag. Syftet med granskningen är att säkerställa att företaget har tillgång till den kompetens som behövs för att följa elsäkerhetsregelverket. Tillsynen kommer att omfatta både företaget och elinstallatören.

Elsäkerhetsverket har uppmärksammat att ett större antal personer är verksamma som elinstallatör för regelefterlevnad i flera företag. Genom granskningen vill myndigheten se hur dessa elinstallatörer för regelefterlevnad säkerställer att de lever upp till de krav som ställs på dem.

- Exempelvis kommer myndigheten att titta närmare på företagets verksamhetsort i förhållande till var elinstallatören för regelefterlevnad har sin verksamhetsort, för att se hur personen kan nå upp till kraven som ställs när det finns stora geografiska avstånd, berättar Jimmy Grilfve vid Elsäkerhetsverket.

Myndigheten kommer även att granska de elinstallationsföretag som har en elinstallatör för regelefterlevnad verksam i flera elinstallationsföretag. Den som är elinstallatör för regelefterlevnad ska stötta ledningen i arbetet med att se till att företaget följer reglerna, men det är ledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem. Exempelvis ska elinstallatörens arbetstid kunna nyttjas i verksamheten i den omfattning som krävs för att upprätthålla elsäkerheten.

Elsäkerhetsverket kommer under februari 2020 att informera berörda företag och elinstallatörer om granskningen. Informationen kommer omfatta vad företagen bör tänka på när de gäller deras roll samt elinstallatören för regelefterlevnads roll i företaget och regelverket de måste leva upp till. Både företag och elinstallatörer för regelefterlevnad har då möjlighet att se över sina rutiner kring de krav som finns.

- Elsäkerhetsverket kommer under våren 2020 utvärdera utfallet efter informationsgivningen och därefter göra tillsyn på de företag och elinstallatörer som bedöms vara granskningsvärda, säger Jimmy Grilfve som är handläggare på Elsäkerhetsverket.

Kontakt

Jimmy Grilfve

Handläggare
Telefon: 010-168 05 56
E-post: jimmy.grilfve@elsakerhetsverket.se

Petra Eriksson

Handläggare
Telefon: 010-168 05 55
E-post: petra.eriksson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm