Remiss om ändring av föreskrifter - införande av begreppet elväg

Elsäkerhetsverket genomför nu remiss om ändring av sex stycken författningar med anledning av införandet av begreppet ”elväg” i författningarna.

Bakgrunden till ändringarna är att elsäkerhetsförordningen (2017:218) har ändrats på så sätt att begreppet ”trådbuss” har ersatts med begreppet ”elväg” i syfte att anpassa gällande bestämmelser till den tekniska utveckling som skett.

Syftet med föreslagna föreskriftsändringar är att genomföra följdändringar på grund av förordningsändringen, genom att begreppet ”trådbuss” tas bort från Elsäkerhetsverkets föreskrifter och ersätts med begreppet ”elväg”. Det främsta syftet med ändringarna är första hand att anpassa regelverket till den nya terminologin. Det har dock varit nödvändigt att analysera om de krav som tidigare ställts på kontaktledningar för drift av trådbussar istället ska ställas på kontaktledningar för drift av elvägar. Projektet har dock avgränsats till att analysera och bedöma nuvarande säkerhetskrav – inte att föreslå helt nya regler för elvägar.

Elsäkerhetsverkets förslag omfattar följande författningar:

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, upphäver ELSÄK-FS 2004:1, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-FS 2015:3
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör

Konsekvensbeskrivning, missiv och länkar till respektive föreskrift finns under webbsidan Aktuella regelarbeten.

Mer information kontakt

Adam Hedbom

Jurist
Telefon: 010-168 05 33
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se

Karin Sjöberg

Verksjurist och dataskyddsombud
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se