Lättare för yrkesmän att söka behörighet

Från den 1 januari 2015 kommer den yrkesman som har en utbildning som är äldre än 15 år kunna få behörighet som elinstallatör.

Som föreskrifterna ser ut idag får det inte ha gått längre än 15 år från att du avslutat din utbildning till att du ansöker om behörighet. Bestämmelsen infördes 2013, genom ELSÄK-FS 2010:4. Den regeln tas nu bort. Kraven på praktik för behörighet är dock oförändrade. Syftet med 15-årsregeln var att myndigheten lättare skulle kunna kontrollera utbild­ning­ens innehåll och också bedöma de teoretiska kunskaper som den sökande har – se författningskommentar till ELSÄK-FS 2013:1.

Elsäkerhetsverket omvärderar

I samband med uppföljning av myndighetens föreskrifter, gör Elsäkerhetsverket en omvärdering och konstaterar att 15-årsregeln får konsekvenser som inte är motiverat utifrån syftet med regeln. Läs gärna mer i Elsäkerhetsverkets konsekvensutredning.

- Vi hoppades 2010 att fler skulle söka behörighet så snart de uppfyllde kraven för behörighet. Denna effekt har uteblivit och istället måste vi neka sökande som har erforderlig kompetens endast av det skäl att det gått mer än 15 år sedan utbildningen avslutades, säger Bosse Johansson. Enda möjligheten för dessa att erhålla behörighet har varit att bekosta och genomgå utbildning på nytt. Dessa konsekvenser står inte i proportion till vad vi ville uppnå med regeln när den infördes.

Beslutet om att göra en ändring i föreskrifterna har föregåtts av en remissrunda där 27 remissinstanser har haft möjlighet att komma in med synpunkter till Elsäkerhetsverket.

De nya föreskrifterna innebär följande ändringar

ELSÄK-FS 2014:2 är en ändringsföreskrift som innebär att den så kallade 15-årsregeln i 1 kap. 6 § ELSÄK-FS 2013:1 tas bort. Några andra ändringar i ELSÄK-FS 2013:1 har inte gjorts.

De som redan har behörighet som elinstallatörer berörs inte av regeländringen. Ändringen berör inte heller kraven på praktik.

All information om ändringen kommer att finnas på Elsäkerhetsverkets webb­plats.

Kontakt

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm