Elisabet Falemo, GD på Elsäkerhetsverket.

Debatt: Kan vi skydda den digitala konsumenten?

DEBATT. Marknadens regelsystem klarar inte att skydda konsumenten när allt billigare lösningar efterfrågas. Individens säkerhet är då helt beroende av den egna förståelsen av konsumentskyddet, skriver Elisabet Falemo i en debattartikel på Altinget.se.

Vårt samhälle är uppbyggt genom ett stort antal regelsystem som upprättats för att uppnå vissa mål till exempel inom säkerhet, miljö, konsumentskydd och samhällsskydd. För varje regelsystem har vi alltså en gång ansett att nyttan med systemet motiverat kostnaderna för detsamma. På detta sätt har gemensamma säkerhets- eller skyddsnormer tagits fram inom olika områden för alla och envar att rätta sig efter.

"Utmanas på en ny nivå"

Dessa gemensamma normer utmanas nu på en helt ny nivå i vår globaliserade och digitaliserade värld, eftersom det skapas fler och fler alternativ där individer och företag kan agera på ett sätt som inte nås eller omfattas av gällande regelsystemen. Att gällande system utmanas är naturligt i en föränderlig värld, men det gäller att vara vaksam på vad som händer vid omställningen. När du själv går utanför
befintliga regelsystem utsätter du dig i högre grad för de risker som regelsystemet är utformat för att skydda. Då finns det ingen annan än du själv som har möjlighet att ta ansvar för konsekvenserna.

Privatimport och hemmafixande utmanar den egna säkerheten

Vi ser framförallt två utmaningar för individens säkerhet inom området elsäkerhet; privatimport och hemmafixande. Gemensamt för dessa utmaningar är att de möjligheter som följer av digitaliseringen, också kan bidra till att problemen blir långt mer omfattande än annars.

Privatimport av elektriska produkter är nu möjligt för den genomsnittlige konsumenten. Det innebär att du köper en produkt av ett företag som inte omfattas av samma krav och kontroll som företag inom EU/EES.Att i sitt hem själv göra elarbeten som i Sverige endast får utföras av elinstallationsföretag underlättas av att man i olika forum kan söka och dela information med andra. Trots att man fått lampan att lysa kan man göra sådana fel som leder till elolyckor eller brand, eftersom man saknar den kompetens som krävs för att utföra arbetet rätt, utifrån elsäkerhetsaspekterna.

Gemensamt för dessa två exempel är att den enskilde individen har samma behov av skydd som om agerandet faktiskt skett inom de regelsystem vi skapat för att förebygga skador.

Pengar styr – men kunskapen om de faktiska kostnaderna saknas

Enligt den årliga e-barometern som Postnord tar fram i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, anger 6 av 10 konsumenter som e-handlar utomlands de lägre priserna som en av orsakerna.

När det gäller hemmafixande visar Elsäkerhetsverkets egna undersökningar att det förkommit otillåtet elinstallationsarbete ("hemmafixande") i 3 av 10 hushåll. Att det kostar mindre att göra arbetet själv är en drivkraft även i dessa situationer, men att man inte avstår, trots riskerna, beror på bristande kunskap om såväl regelverk som farorna med el.

I de kostnader som den enskilde betraktar ingår inte heller de ökade riskerna för att själv skadas eller bli ersättningsskyldig för skador på andra. Inte heller beaktas andra effekter på det uppbyggda systemet, miljö, marknad etc, men det är en annan historia.

Bristande insikt om riskerna är hotet - inte digitaliseringen

Frågan är vad myndigheter behöver göra när beteenden i allt högre takt förändras på ett sådant sätt att befintliga regelsystem inte längre ger den effekt på samhället - och skydd för individen - som ursprungligen avsågs.

Den enskilde måste själv ta ansvar för avsaknaden av det skydd som finns i de olika regelsystem, som självmant valts bort till förmån för billigare och enklare lösningar. För att kunna ta ansvar måste du som konsument förstå gränserna för det konsumentskydd med mera som många gånger tas för givet finns på den marknad och information vi faktiskt kan nå med några enkla knapptryck.

Vår roll som myndighet måste vara att bege oss utanför den tillsyn vi bedriver inom regelsystemets gränser och intensifiera arbetet för att medvetandegöra konsumenten. Detta vill vi göra genom höja konsumentens insikt i de risker som följer av olika beteenden men också genom att ge konsumenten tillgång till verktyg för hur konsumenten i olika situationer ska kunna identifiera konsumentskyddets
gränser och göra det lätt för konsumenten att hitta säkra produkter, säkra tjänster och säkra vanor.

Genom digitaliseringen ges också helt nya möjligheter att inhämta beslutsunderlag och ställa krav på olika aktörer, exempelvis hitta och jämföra information om produkter och tjänster, reklamera produkter, hitta försäljningsförbud, kontrollera att elföretaget är ett registrerat elinstallationsföretag etc. Detta ska vi också underlätta genom att leta efter fler möjligheter än utmaningar med digitaliseringen tillsammans med branschen och alla berörda, nationellt och internationellt – för ett elsäkert Sverige!

Elisabet Falemo, generaldirektör, Elsäkerhetsverket

 

Senast granskad: 2018-04-24