Ett år med nya elsäkerhetslagen

Den första juli har den nya elsäkerhetslagen varit i kraft ett år. Elsäkerhetsverkets GD, Elisabet Falemo, reflekterar över första året med den nya lagen.

Vi kan konstatera att vårt huvudmål för genomförandeprojektet har uppfyllts, nämligen att Elbehörighetsreformen ska genomföras i tid utan att elsäkerheten eller andra viktiga intressen skadas. Så här ett år senare kan vi börja summera erfarenheterna och se vad vi behöver göra framöver.Elisabet Falemo

Vi på Elsäkerhetsverket har lärt oss mycket, inte minst om hur viktigt det är att information om vad som gäller når ut till dem det berör och att informationen är begriplig. Genom att processen har skett i samarbete med branschorganisationer, fackliga organisationer och andra med stor kunskap har vi också kunnat arbeta fram innehåll i föreskrifter och handböcker så att det blir verklighetsanpassat. De gångna åren har gett oss och företag stor anledning till att se över rutiner och lyfta på alla stenar. Ordning och reda är grunden för all seriös verksamhet med bäring på elsäkerhet.

Ny lag - nya sätt att arbeta

Under det gångna året har vi följt upp reformen på olika sätt. Vi kan konstatera att det görs cirka 10 0000 sökningar varje månad i e-tjänsten "Kolla elföretaget" och vi får in många frågor från medvetna konsumenter. Med hjälp av det nya regelverket kan vi nu göra analyser av de elinstallationsföretag som finns i vårt register och de som saknas, som vi tidigare inte hade möjlighet till. Våra medarbetare har hört av oss till företag som inte registrerat sig, men som vi bedömer borde. Genom SCB kan vi söka företag som utför elinstallationer, men inte är registrerade i vårt register. Vilka åtgärder som behöver vidtas och plan för genomförande kommer att utvecklas.

Uppföljning leder till nya insatser

En hel del tips och anmälningar har kommit in till oss, och vi följer upp dem som vi bedömer kan leda till åtgärder. Fler beslut är att vänta, men där har vi inte underlag i tillräcklig omfattning ännu för att dra slutsatser.

Just nu har vi bland annat fokus på att granska de företag som anmält sig för kabelförläggning i mark. Vi kontrollerar bland annat om deras verksamhet är riktad mot koncessionspliktiga nät och om de är korrekt registrerade. Det är viktigt att reglerna används som avsett, därför har vi också förtydligat informationen vid sökning i vårt register så att det framgår vad dessa företag får utföra.

Även om våra mål med reformarbetet har uppfyllts finns det fortfarande förbättringsområden både i hur regelverket fungerar och i vårt arbetssätt. Vi kan inte slå oss till ro – reformen måste vårdas!

Elisabet Falemo

 

Sidansvarig: Cia Edlund