Förenklade rutiner för elnätsföretagen

Från 2018 behöver elnätsföretagen inte längre lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antalet elabonnenter. Uppgifterna, som kommer att ligga till grund för fakturering av den årliga elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgiften, kommer vi istället att få från Energimarknadsinspektionen.

Enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ska Energimarknadsinspektionen lämna uppgifter till oss om antal uttagspunkter för hög- respektive lågspänning. Med uttagspunkt menas i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning.

Energimarknadsinspektionen får in uppgifterna i samband med att elnätsföretagen årligen rapporterar in uppgifter om avbrott med mera. 

Avgifternas storlek

Avgifternas storlek ändras inte utan är desamma som för 2017. Till skillnad från tidigare är det dock antal uttagspunkter som räknas, inte antal elabonnenter.

Avgifternas betalning

Elsäkerhetsverket kommer att fakturera avgiften en gång per år. Avgiften ska vara betald senast den 1 oktober respektive år.

Läs mer om avgiften

Sidansvarig: Gunnel Nilsson