Ny vägledning för arbetet med reservkraft

För att öka tryggheten när elförsörjingen inte fungerar som vanligt har fem samverkande myndigheter tagit fram materialet "Vägledning för hantering av Reservkraftprocessen", som stöd för alla samhällets aktörer. Materialet kommer bland annat att presenteras vid Reservkraftdagarna 2015, som arrangeras på fem orter.

Många samhällsviktiga verksamheter är helt beroende av el. Det ställer i sin tur krav på tillgång till reservkraft när den ordinarie elförsörjningen inte fungerar.

Materialet i "Vägledning för hantering av Reservkraftprocessen" bygger på erfarenheter och ger konkret vägledning i arbetet med att utveckla en fungerande organisation för reservkraft, både sett till arbetsformer och tekniska lösningar. Stöd ges till arbetet med exempelvis målformulering, projektering, besluts- och budgetprocess, upphandling och drift. Vägledningen består av ett huvuddokument som beskriver arbetsprocessen och en verktygslåda med förslag på mallar och checklistor som ger stöd till de olika faserna i processen.

Många samhällsaktörer berörs

I risk- och sårbarhetsanalyser har många samhällsviktiga verksamheter med ett starkt elberoende identifierats. Att bygga upp en tillräcklig beredskap för reservkraft är en omfattande process som berör både företag, kommuner, landsting och myndigheter. Idag finns uppenbara brister och det är bakgrunden till att materialet arbetats fram i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Livsmedelsverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Post- och telestyrelsen.

Reservkraftdagarna 2015 arrangeras på fem orter

"Vägledning för hantering av Reservkraftprocessen" kommer att presenteras mer ingående i samband med Reservkraftdagarna 2015, som arrangeras på följande fem orter: Sundsvall 23 april, Luleå 7 maj, Göteborg 3 september, Lund 10 september, Stockholm (Arlanda) 24 september.

Via länk i asnlutning till denna artikel hittar du också en affisch om reservkraftsdagarna samt relaterade dokument med en "verktygslåda" för reservkraftsprocessen med olika mallar.

Andra webbplatser

Sidansvarig: