Remiss om nya föreskrifter för elsäkerhet och EMC i produkter

Elsäkerhetsverket genomför en omarbetning av de regler som gäller för elsäkerhet och EMC i produkter. Nu finns förslag om nya föreskrifter på remiss. De nya direktiven förtydligar och förenklar de olika skyldigheter som tillverkare, distributörer och återförsäljare har.

Anledningen till att regler måste omarbetas är att det har kommit nya direktiv från EU som ska införlivas i svensk lagstiftning. Det är tre direktiv som nu resulterat i tre nya föreskrifter.

Lågspänningsdirektivet - 2014/35/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning, även kallat lågspänningsdirektivet.

EMC-direktivet -  2014/30/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet , även kallat EMC-direktivet.

ATEX-direktivet - 2014/34/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, även kallat ATEX-direktivet.

De tre föreskrifterna ska vara införda i svensk lagstiftning den 20:e april 2016.

Remissvar ska lämnas senast 20 december

Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter. Eventuella remissvar ska lämnas senast den 20 december 2015. Synpunkterna lämnas till Elsäkerhetsverkets registrator via vanlig post eller e-post registrator@elsakerhetsverket.se

– Det är oerhört viktigt att förslag om nya föreskrifter genomlyses ordentligt och vi har försökt nå ut till så många berörda som möjligt. Vi uppmanar även att man sprider informationen inom sina egna organisationer och nätverk för att alla som berörs av förslaget kan lämna synpunkter, säger inspektör Joca Kostic.

All information om förslaget finns på Elsäkerhetsverkets webbplats under Lag och rätt.

Kontakt

För frågor om förslaget till nya föreskrifter och konsekvensutredningen för Lågspänningsdirektivet, kontakta Katarina Olofsson på telefon 010-168 05 25 eller e-post katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se.

För frågor om förslaget till nya föreskrifter och konsekvensutredningen för EMC-direktivet, kontakta Martin Gustafsson på telefon 010-168 05 27 eller e-post martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se.

För frågor om förslaget till nya föreskrifter och konsekvensutredningen för ATEX-direktivet, kontakta Katarina Olofsson på telefon 010-168 05 24 eller e-post joca.kostic@elsakerhetsverket.se.

För frågor om föreskriftsarbetet i övrigt och rättsliga frågeställningar, kontakta verksjurist Kim Reenaas på telefon 0550-851 21 eller e-post kim.reenaas@elsakerhetsverket.se.

Sidansvarig: Elisabet Ek