En elektriker spänningsprovar i elcentral.

Arbetar ni aktivt med egenkontrollprogrammet?

Ledningen i ett elinstallationsföretag ansvarar för att verksamhet och medarbetare följer reglerna, bland annat genom att använda det som kallas för egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket har nu två nya informationsblad om egenkontrollprogrammet och hur branschen kan använda det i vardagen. Ett riktat till medarbetare och ett till företagsledningen.

Idag ställs en rad krav på företag som utför elinstallationer i Sverige. Detta oavsett om de har elinstallationsarbete som huvudsyssla i företaget eller bara som en begränsad del av en annan verksamhet. Företaget ansvarar för att elinstallationsarbetet utförs enligt gällande regler och av rätt person med rätt kompetens. Företaget ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad och finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket för de typer av arbete som man utför arbete inom. Dessutom ska företaget ha ett egenkontrollprogram.

Varför egenkontrollprogram?

Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett elinstallationsföretag behöver ta fram för att arbetet ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt kontrolleras i tillräcklig omfattning. Det är en del i det regelverk som ska hjälpa till att skydda människor, djur och egendom från elolyckor.

Fördelen med att använda krav på egenkontrollprogram istället för detaljkrav inom ett område är att de organisationer som berörs kan anpassa egenkontrollen till sin enskilda verksamhet. För att undvika orimliga konsekvenser ställs alltså inte samma krav på stora företag med komplexa verksamheter som på en enmansföretagare. Däremot är kraven på elsäkerhet desamma.

Övergripande innehåll i egenkontrollprogrammet

Ett egenkontrollprogram ska minst innehålla beskrivningar av följande:

Elinstallationsverksamheten i företaget och organisationen för detta

  • Elinstallationsverksamheten
  • Kompetenskrav och tillgången till kompetens
  • Elinstallatör för regelefterlevnad
  • Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram

Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete

  • Hur elinstallationsarbete planeras och utförs
  • Hur kontroller av utfört arbete görs

Fortlöpande arbete med egenkontrollen

  • Hur uppföljning av egenkontrollen görs

Två informationsblad – ett gemensamt mål

Elsäkerhetsverket har tagit fram två nya informationsblad om hur egenkontrollprogrammet praktiskt kan användas i verksamheten. Det ena är riktat till företagsledningen i ett elinstallationsföretag och det andra till företagets medarbetare.

– Anledningen till att vi riktar oss till båda dessa grupper är viktig att lyfta. Det är först när både ledning och medarbetare arbetar aktivt med innehållet i egenkontrollprogrammet som största effekt uppnås, säger Peter Lindberg, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Företagsledningen har huvudansvaret för elinstallationsverksamheten och att ta reda på vilka krav som måste uppfyllas för att få utföra elinstallationsarbeten. Men medarbetaren har också ett ansvar, exempelvis att ha koll på vilka arbeten man faktiskt får utföra.

I informationsbladen ges exempel på praktiska frågeställningar som respektive läsare kan tänka till kring innan de påbörjar ett elinstallationsarbete.

– Kan ledningen i ett företag inte besvara frågorna på ett bra sätt, ja då behöver troligen egenkontrollprogrammet kompletteras eller arbetas vidare med. Likaså gäller för medarbetaren, är denne osäker på vad som gäller så ska han eller hon inte utföra ett elinstallationsarbete. Det kan innebära att de begår ett brott, förklarar Peter Lindberg.

Stöd och tips till företagen

Elsäkerhetsverket ser ett fortsatt behov av fortsatta informationsinsatser kring elinstallationsföretagens ansvar och egenkontrollprogrammets användning i praktiken. De två nya informationsbladen är en del i det arbetet och ska ses som ett stöd till företagen och dess medarbetare.

Ett elinstallationsföretag ska tänka på att de inte skriver egenkontrollprogram för Elsäkerhetsverkets skull utan för deras egen. Rutinerna behöver vara tillgängliga och begripliga för personalen så att de lätt kan hitta och förstå dem. Gör dokumentationen praktiskt användbar så långt det är möjligt och gör den inte mer omfattande och detaljerad än att den går att hålla aktuell.

Ladda ner informationsbladen

Text: Camilla Arnäs-Nielsen
Foto: Mostphotos

Sidansvarig: Sandra Hjelm