Abstrakt bild på elnät.

Hallå där Mikael Carlson, deltagare i arbetsgruppen för en nationell elektrifieringsstrategi

Elsäkerhetsverkets tekniska expert Mikael Carlson kommer att ingå i regeringens arbetsgrupp för en nationell elektrifieringsstrategi. Arbetet är redan igång, med målet att ha en ny strategi för beslut i oktober 2021.

Mikael, vad handlar uppdraget om?

– Strategin ska bidra till förutsättningar för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering. Vår del är att se till att elsäkerhetsfrågor och störningsfrihet omfattas.

Varför är det viktigt att Elsäkerhetsverket finns representerade?

– Det ger oss en möjlighet att tidigt få upp elsäkerhet och störningsfrihet på bordet, så att detta blir en naturlig del senare under implementeringen. Det ger oss också möjlighet till omvärldsanalys, eftersom elektrifieringen är en bred omställning som kommer beröra många områden och branscher.

Vilka frågor kommer du bevaka särskilt?

– Som jag sa är det viktigt att identifiera utmaningar inom elsäkerhet och störningsfrihet för att kunna undanröja hinder för implementeringen. Just nu är det frågan om störningar som är mest aktuell eftersom elektrifiering många gånger innebär ett ökat användande av switchad kraftelektronik. Detta kan i sin tur ge upphov till störningsproblematik. Men vi får inte glömma elsäkerhet och att strategin kan komma att omfatta nya typer av anläggningar där ansvaret för kontroll kan bli otydligt.

Vad diskuterade ni på första mötet och när ska ni vara klara med ett betänkande?

– Vi har haft både ett första och andra möte, senast gick vi igenom de inspel som myndigheterna hade i olika sakfrågor vilket handlade mycket om framtida scenarier gällande elsystemets kapacitet. Nästa möte kommer handla om hinder gällande laddinfrastruktur och elnätskapacitet.

Planen är att regeringen ska kunna fatta beslut om strategin senast den
29 oktober 2021.

Vilka andra finns representerade i arbetsgruppen?

– Arbetsgruppen består av representanter från både departement och myndigheter. Departement som ingår är Infrastrukturdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Finansdepartementet. Från myndighetssidan ingår Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Trafikverket, Svenska Kraftnät, Trafikanalys och självklart Elsäkerhetsverket. Men man kommer även hålla intressedialoger med branschen och organisationer för att på så sätt utforma en relevant och användbar strategi.

 

Foto: iStock
Text: Cia Edlund

Mer information

Kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2020-12-16