Solpaneler i snö.

Störningar från solcellsanläggningar ett problem för totalförsvaret

Elektromagnetiska störningar från solceller kan störa radiokommunikation och annan teknik som är viktig för samhället krisberedskap. Det visar en ny utredning från Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten. Större kunskap om EMC-störningar hos tillverkare och leverantörer är en av lösningarna på problemet.

Intresset för att producera förnybar energi med hjälp av solceller ökar stadigt i samhället. Hos flera myndigheter pågår också arbete med att se över hur man kan förenkla bedömningen för de som ansöker om bygglov för solcellsanläggningar. Men samtidigt har Försvarsmakten under en längre tid märkt av att bland annat solcellsanläggningar stör radiokommunikation. Mot bakgrund av detta fick Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten i början av sommaren 2020 ett gemensamt uppdrag av regeringen att undersöka vilka anläggningar som kan störa och varför.

Nu har uppdraget redovisats till regeringen, med slutsatsen att så kallade optimerare och växelriktare i solcellsanläggningar är en vanlig orsak till elektromagnetiska störningar. Utredningen visar att vanliga solcellsanläggningar bland annat kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. Anders Richert, som har varit projektledare i uppdraget, berättar om slutsatserna och vad som krävs för att lösa problemen.

Vad är det som stör?

– Genom att analysera mätningar som gjorts i uppdraget har vi kommit fram till att en vanlig källa till störningar på radiokommunikation är optimerare eller växelriktare som ingår i solcellsanläggningar. Dessa produkter är ofta inte konstruerade på ett sätt som förhindrar störningar tillräckligt, och de avger då elektromagnetiska signaler som kan störa ut radiokommunikation och andra tekniker, säger Anders Richert.

Varför är det viktigt att undvika elektromagnetiska störningar?

– I det här uppdraget har vi tittat på områden som är av riksintresse för totalförsvaret, där störningar kan göra det omöjligt för försvaret att göra sitt jobb. Men i takt med att solcellsanläggningar blir allt vanligare kan problemet växa till att omfatta fler områden och andra utrustningar än försvarets. Till exempel kan teknik som används för samhällets beredskap vid kriser eller olyckor störas. Därför är det viktigt för samhället i stort att våra elektriska utrustningar fungerar tillsammans med varandra och inte stör – att de har elektromagnetisk kompatibilitet.

Hur kan störningar undvikas?

Som privatperson kan du se till att de delar som ingår i solcellsanläggningen du beställer är CE-märkta och att ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket för produktion utför installationen. Det minskar risken för störningar och ökar också elsäkerheten.

– Undersökningen visar att det går att bygga en solcellsanläggning med låg störningsnivå genom bra kunskap om bakgrunden till problemen. För att detta ska bli norm i branschen krävs mer kunskap om EMC-störningar hos både tillverkare och leverantörer. Standarderna för produkter som ingår i solcellsanläggningar behöver också kompletteras och utvecklas för att täcka in nya användningsområden och ta höjd för dagens snabba teknikutveckling. Det är också viktigt att Elsäkerhetsverket fortsätter med information, tillsyn och marknadskontroll för att se till att marknadens aktörer uppfyller EMC-kraven, tillägger Anders Richert.

Rapporten från uppdraget om EMC-störningar går att läsa på vår webbplats.

Senast granskad: 2020-12-16