Solcellspaneler på villatak

Installationsbrister i var tredje solcellsanläggning

Under förra året genomförde Elsäkerhetsverket ett tillsynsprojekt med inriktning på företag som installerar solcellsanläggningar. En färsk rapport visar på en hel del brister, både i företagens sätt att arbeta med solceller och resultatet av installationerna.

Tillsynsprojektet ”Solel” omfattade ett 40-tal företag och anläggningar över hela landet. Hos de besökta företagen var det främst det så kallade ”egenkontrollprogrammet” och dess efterföljande arbeten som granskades. Brister i installationerna upptäcktes i var tredje anläggning och handlar exempelvis om felaktig förläggning och uppfästning av kablar, otät kapsling och avsaknad av varselmärkning och dokumentation.

En tredjedel känner inte till egenkontrollprogrammet

Egenkontrollprogrammet är ett krav för registrering som elinstallationsföretag och innehåller de olika arbetsmoment och åtgärder som företagets medarbetare ska följa i sitt arbete.

I tillsynsprojektet visade det sig att en tredjedel av medarbetarna i de kontrollerade företagen inte kände till det egenkontrollprogram de arbetar under. Och i 35 procent av de undersökta företagen används inte egenkontrollprogrammet alls i den dagliga verksamheten.

Den tekniska utvecklingen och prisutvecklingen har, tillsammans med statliga stöd, gjort det alltmer lönsamt att investera i solceller. Under 2020 ökade regeringen det totala stödet för att stimulera solcellsinstallationer till drygt en miljard kronor.

- Det är ett växande intresse för att installera solceller vilket innebär att det blir ännu viktigare att säkerställa att det är kvalitetsprodukter som används i anläggningarna. Det är allvarligt att vi hittat så många brister när det gäller hur dessa installeras, säger Jonas Bengtsson, elinspektör och projektledare för  projektet ”Solel” på Elsäkerhetsverket.

Varannan missade störningsproblematiken

En annan brist som blev tydlig är hur företagen förhåller sig till de problem med så kallade ”EMC-störningar” som kan uppstå i en solcellsanläggning. Det är elektromagnetiska störningar som kan påverka radiokommunikation i mobiltelenät, flygtrafik och andra störningskänsliga verksamheter och som börjat uppmärksammas på senare tid.

Mer än hälften av elinstallationsföretagen hade inte uppmärksammat EMC-problemen under projekteringen av de solcellsanläggningar de utfört, trots att det finns stora möjligheter att eliminera störningsrisken genom att använda rätt installationsteknik och utrustning.

En fjärdedel slarvade med kontrollen

Elsäkerhetsverket fann också brister i hur anläggningsinnehavarna hanterade den kontroll som ska utföras på solcellsanläggningar efter att de tagits i drift. En fjärdedel av innehavarna genomför varken den fortlöpande kontroll de själva kan utföra, eller den kontroll som de bör anlita ett elinstallationsföretag för att genomföra.

I hälften av de undersökta anläggningarna saknades dessutom den provningsdokumentation som svensk standard kräver och som installatören ska överlämna efter utfört arbete. Hos 60 procent av anläggningarna fanns brister i den varselmärkning som ska upplysa underhållspersonal, elnätsägare och räddningstjänst om de elsäkerhetsrisker som förekommer i solcellsanläggningar.

 

Tect: Cia Edlund

Foto: Mostphotos

Senast granskad: 2020-06-16