Man med arbetshjälm i industrilokal.

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket ger ut gemensam handbok

Att skapa elsäkerhet i arbetslivet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall orsakade av elektricitet. Men även innehavare av elanläggningen där arbetet utförs kan göra mycket för att öka säkerheten.

När det gäller arbete som utförs på en elanläggning är det inte helt lätt att hålla reda på vem – innehavare eller arbetsgivare – som är ansvarig för vilka delar av säkerheten och arbetsmiljön. Därför tar Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket nu fram en handbok som tydliggör vem som är ansvarig för vad. Och vilken myndighet man kan vända sig till med vilka frågor.

Syftet är att vägleda om hur ett väl fungerande elsäkerhetsarbete kan se ut. Det ska, i förlängningen, bidra till att arbetsplatsolyckor på grund av bristande elsäkerhet i större utsträckning kan undvikas. I handboken finns tips, checklistor och exempel på hur man kan skapa goda förutsättningar för säkra arbeten där det finns risk för elektrisk fara.

Allt fler yrkesgrupper arbetar där det kan uppstå elektrisk fara

Handboken handlar om hanteringen av elrelaterade arbetsmiljörisker. Det är risker som kan uppstå på arbetsplatser där elektrisk fara kan förekomma. I ett allt mer elektrifierat samhälle breddas hela tiden de yrkesgrupper som kan komma att utsättas för elektriska risker i arbetet. Elektrifierade industriprocesser och en stark elektrifieringsutveckling i transportsektorn är områden där riskerna för elektrisk fara i framtiden kommer att behöva hanteras allt mer. Gemensamt för många yrkesgrupper är att elektrisk fara kan uppstå vid flera olika typer av arbeten. Vilka åtgärder arbetsgivaren behöver vidta för att minska riskerna beror på vilka risker som finns vid det aktuella arbetet.

Riktar sig främst till företagsledningar och innehavare

Den här handboken riktar sig i första hand till personer som sitter i ledningen för företag som genomför arbeten där det finns elektrisk fara. Den vänder sig även till innehavare av elanläggningar och elektriska utrustningar samt till den som är utsedd till elanläggningsansvarig eller elsäkerhetsledare.

Även företag som inte utför elinstallationsarbete träffas av det regelverk vi beskriver i handboken. Det kan till exempel vara företag som genomför besiktningar eller provningar av elanläggningar, eller företag som arbetar med montering, ändring och reparation av elektrisk utrustning på maskiner. Likaså omfattas de företag som utför andra typer av arbeten i närheten av en elanläggning, så som bygg- eller markentreprenader.

Informationen i handboken är i sig inte rättsligt bindande, men den beskriver regler och lagstiftning som är det. Publikationen kompletterar andra, sedan länge etablerade publikationer för att hantera risker där det finns elektrisk fara. Vi hoppas kunna ge ut handboken senare under våren 2021.

Ersätter så småningom ELSÄK-FS 2006:1

Idag innehåller Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet krav på vilka åtgärder som ska vidtas innan ett arbete med risk för elektrisk fara får påbörjas. Men det framgår inte i föreskrifterna vem som ansvarar för att en riskbedömning eller en elsäkerhetsplanering blir gjord, eller vem som ska säkerställa utbildning av personal, med mera. Det är en brist som skapar otydlighet och därför jobbar Elsäkerhetsverket med att upphäva dessa regler. Handboken om säkerhet vid arbete där det finns elektrisk fara kommer så småningom att ersätta den information som finns i ELSÄK-FS 2006:1 och därigenom öka tydligheten från myndigheternas sida. 

Bild: iStock
Text: Anna Josephsen

Senast granskad: 2021-03-17