Abstrakt bild på elväg.

Elvägar ersätter begreppet trådbuss

Regeringens satsning på elektrifieringen av transportsektorn innebär förändringar av Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Vi har ställt några frågor till Adam Hedbom, jurist och projektledare för ändringsföreskrifter kring nya begreppet elvägar.

Vad händer sista mars Adam?

- Sista mars ersätts termen trådbuss med begreppet elväg i sex föreskrifter. Regeringens satsning på elektrifieringen av transportsektorn, för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen, ligger till grund för att vi behöver ändra begreppet. En ny definition av begreppet kontaktledning har också gjorts och omfattar även markförlagda strömskenor. Föreskrifterna träder i kraft sista mars och kommer att finnas på vår webbplats för nedladdning.

Varför behövs ett nytt begrepp?

- 2019 infördes en definition av begreppet elvägar i elsäkerhetsförordningen (2017:218) och i förordningen ersattes begreppet trådbuss av begreppet elväg. Vi såg att det finns behov av ett begrepp som kan omfatta fler transportmedel som lastbilar, personbilar och andra fordon som kommer att laddas under färd i framtiden. Det har kommit nya tekniker hur man ska elektrifiera transportsektorn och i samband med det blir det naturligt att ersätta begreppet trådbuss med elvägar. Föreskriftsändringarna görs för att underlätta för den utveckling som sker men ändrar inte reglerna i sak.

Vad har ni gjort?

I arbetet med genomlysning av föreskrifterna har även Trafikverket deltagit. Innehållet i föreskrifterna påverkar dem med anledning av att de är en förväntad huvudman för elvägar.

- Trafikverket har haft ett uppdrag att utreda elektrifiering av det statliga vägnätet och behovet av infrastruktur för snabbladdning av  tunga fordon. Trafikverket kommer också att stå som innehavare av pilotprojekt med elvägar som nu etableras, säger Adam Hedbom.

Vilka föreskrifter berörs av ändringen?

Det som berörs vid ikraftträdandet sista mars är: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda,

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar - ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2,
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning,
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar,
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete,
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör.

Bild: iStock
Text: Cia Edlund

Senast granskad: 2021-03-17