Porträttbild på Mats Jonsson.

LEDARE: Från behörighetssystem till företagaransvar, men blev det så?

För en tid sedan satt jag i ett digitalt möte med en vd och en advokat. Mötet var kallat av vd:n som hade fått en begäran av Elsäkerhetsverket att sända in företagets egenkontrollprogram. Vd:n var osäker på vad begäran avsåg och ville ha lite hjälp. Med stöd av Elsäkerhetsverkets tjänst ”Kolla elföretaget” kunde jag konstatera att företaget var registrerat som ett elinstallationsföretag och förklarade att eftersom företaget är ett elinstallationsföretag enligt elsäkerhetslagen, så var det nog ”bara” ett vanligt tillsynsärende. Vd:n skrattade nu gott och sa att ”vi är inget elinstallationsföretag”, vår verksamhet är inom en helt annan sektor. Efter en stunds förvirring, förklarande och sökande så hittade vd:n en person som snabbinkallades till mötet. Denna person medgav att denne nog för fem år sedan registrerat företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Jamen då så, sa jag, då kan vi väl titta på egenkontrollprogrammet. Framför webbkameran visades nu ett A4-papper med några rutor på som uppgavs vara företagets egenkontrollprogram. Men vänta lite sa jag; menar ni att det där A4-bladet är ert egenkontrollprogram? Ett enda blad med några rutor på? Efter ytterligare en stund kunde vi konstatera att A4-bladet var en checklista för kontroll av utfört arbete, inte något egenkontrollprogram som svarade upp till lagstiftningens krav på omfattning och innehåll. Något sådant fann vi inte.

Efter att elsäkerhetslagen antagits 2016 uppmanade jag elinstallatörer med ”behörighetsansvar” att omgående meddela företagsledningen att denne per den 30 juni 2017 skulle återlämna den delegering de fått. Överinseendet skulle försvinna och att företagsledningen nu måste ta fram de system och rutiner som krävdes för att få bedriva elinstallationsarbete. Men i många fall valde elinstallatören, som i fallet ovan, att självständigt, plikttroget och efter bästa förmåga utforma något man kallade för egenkontrollprogram.

Omfattning och innehåll i ett egenkontrollprogram är reglerat i föreskrifter. Flera av de som jag talat med, och som har utformat ett egenkontrollprogram, har inte läst vad föreskrifterna kräver i omfattning och innehåll. Man har istället frågat kollegor, gått på hörsägen och kopierat någon annans program, utan att fundera på om detta blev ändamålsenligt.

Ett egenkontrollprogram ska innehålla de system och rutiner som krävs för att säkerställa att de elinstallationer som företaget utför blir utförda enligt gällande bestämmelser. Min uppfattning är att en ensam elinstallatör har svårt att få till fungerande rutiner och de system som krävs, särskilt i en något större organisation. Här behövs oftast företagsledningens aktiva medverkan.

På uppdrag av företagen själva har jag granskat mer än hundra egenkontrollprogram och i några fall även om egenkontrollprogrammet är implementerat i den dagliga verksamheten och om man verkligen bedriver egenkontroll.

Nästan alla de egenkontrollprogram som jag har granskat brister i följande punkter:

  • Programmet visar inte på kompetenskrav för de arbeten man utför. Eller så har man hänvisat till "godkänd ESA-utbildning” vilket inte på något sätt säkerställer själva utförandet.
  • Programmet saknar beskrivningar av de funktioner eller personer som har arbetsuppgifter i företagets egenkontrollprogram. Jag har till exempel saknat vad arbetsledare och projektledare har för uppgifter. Oftast finns inga funktioner eller personer beskrivna annat än elinstallatören själv.
  • Det saknas uppgift om hur man säkerställer att man får nödvändig anläggningskännedom.
  • Programmet visar inte på hur man säkerställer att de som ska utföra elinstallationsarbete har den kompetens som behövs.
  • Programmet visar inte på hur företaget följer upp att företagets rutiner fungerar och att företagets egenkontroll är tillräcklig.

Trots dessa brister har jag i min roll som extern granskare inte funnit att företaget utför bristfälliga eller felaktiga elinstallationer. Men man har inte följt kraven på egenkontroll. Man säkerställer inte på ett systematiskt sätt att man utför elinstallationer som uppfyller gällande bestämmelser.

Min uppfattning är att betydligt fler företagsledare måste bli mer aktiva i elinstallationsarbetet, lika aktiva som arbetsgivare är i arbetsmiljöarbetet, för att säkerställa att företagets rutiner fungerar och att företagets egenkontroll är tillräcklig.

Notering: Bestämmelser om egenkontrollprogrammets omfattning och innehåll finns i 3:e kap. Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete; ELSÄK-FS 2017:3.

Mats Jonsson, Elsäkerhetskonsult, Eltrygg Miljö AB

Bild: Voltimum, Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Senast granskad: 2022-06-15