LEDARE: Elsäkerhet och tid

I detta nummer av Aktuellt kan du läsa om hur vi blickat långt bakåt för att utreda hur det ser ut med elsäkerheten i våra bostäder. Vi blickar samtidigt framåt genom att skriva om vilka tankar barn har om framtidens el. Du kan också läsa om vad du ska tänka på när du bara är en knapptryckning bort från att bli importör av elektrisk utrustning. När du läser detta nummer vill jag uppmana dig att fundera på tid; kan tre dagar vara för lång tid och kan 10 år vara för kort?

För snart 20 år sedan skrev Bodil Jönsson några rader som jag idag vill använda för att sammanfatta förutsättningarna för allas vårt arbete för elsäkerhet. 

"Allt du gör finns i sammanhang, antingen framåtsyftande eller bakåtrelaterade. En del gör du alltså för att något skall bli bra snart eller i morgon eller längre fram i livet, annat som en följd av det som hände i går eller tidigare. Men både bakåt och framåt gäller det att hitta mening och sammanhang." (Ur boken Guld)

Vi som på olika sätt arbetar med elsäkerhetsfrågor vet att det är avgörande att göra rätt sak i rätt tid. Vad är då rätt tid? För Elsäkerhetsverkets del blir det tydligt att det kan skilja sig mycket. Låt oss titta på de beslut som vi ställs inför under ett vanligt verksamhetsår. De olika besluten följer förvisso samma myndighetsförordning och förvaltningslag, men effekten av de olika besluten kan inträda alltifrån omedelbart till ett tiotal år från beslutsdatum.

Vad gör vi då för att något ska bli bra "snart eller imorgon eller längre fram"?

Snart...

Elsäkerhetsverket upptäcker ibland brister som är så allvarliga att det är nödvändigt att omedelbart fatta beslut om användningsförbud. Detta händer såväl i vår tillsyn av produkter som anläggningar. Omedelbara beslut är ovanliga men i de fall som det har använts har det varit nödvändigt för att undvika att någon skadas.

Imorgon...

Vår tillsyn av anläggningar, produkter, elinstallationsföretag och elinstallatörer har i grunden ett framåtblickande syfte. Tanken är att såväl systematiska som enskilda brister ska upptäckas och åtgärdas av den som är ansvarig för det som tillsynen omfattar. Till skillnad från våra omedelbara beslut är denna del av vår verksamhet tänkt att få mer långsiktiga effekter.

Längre fram...

Om vi blickar ännu "längre fram" så är det viktigt att vi samtidigt med vårt arbete med att fatta omedelbara och framåtblickande beslut i tillsynen också arbetar långsiktigt för nästa generations elsäkerhet. Detta gör vi framförallt genom att vårda våra föreskrifter och genom att engagera oss i det nationella och internationella standardiseringsarbetet. Nya regler och standarder kan ta flera år att utveckla och ibland innebära övergångsperioder närmare decennier.

En viktig del i det långsiktiga arbetet är också att ständigt bygga vidare på och utveckla allmänhetens attityder och kunskaper om el och elsäkerhet. Vi ser att det blir allt viktigare i en värld där nya möjligheter bara är en knapptryckning bort.

Vad är då sammanhanget och meningen? För Elsäkerhetsverkets del är det vid en första anblick ganska okomplicerat. Vi är en myndighet som ska verka för trygg och störningsfri el. Punkt. Men, det inbegriper dock en hel del – allt ifrån skyddet för människors liv, hälsa och egendom till rättssäkerhet, proportionalitet och effektivitet. Det är ett sammanhang och en mening jag gärna lägger min tid på...

Nyhetsbrev

Sidansvarig: Cia Edlund