installatör installerar solcellspaneler på villatak

Störande solceller

Elsäkerhetsverket tittar närmare på de växelriktare och optimerare som finns i våra solcellsanläggningar. Problemet är att de kan störa andra produkter som exempelvis radioutrustning. Tillsammans med Energimyndigheten granskar vi solcellsanläggningar, ett projekt som pågår till mars 2020.

Studien består av flera delar, bland annat en marknadsöversikt för solcellsmoduler och tillbehör. Första steget är att få in all dokumentation för att kunna granska underlaget till CE-märkningen och hur bruksanvisningarna ser ut.

- Solcellsanläggningar blir allt vanligare och det är viktigt att våra elektriska produkter fungerar tillsammans. Vi tycker att det är bra när vi kan samarbeta mellan flera myndigheter, då får vi en bättre helhetsbild, säger Martin Gustafsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

EMC- Elektromagnetisk kompatibilitet       

Begreppet EMC är relativt okänt för privatpersoner, men inom industrin är det välkänt och kunskapen hög då det kan bli kostsamt om produktionen störs. EMC-problem kan uppträda på olika vis och ibland är det svårt att hitta källan. En mycket vanlig typ av EMC-problem är radiostörningar.

- Med det här projektet får vi bättre kännedom om hur stort problemet med störande solcellsanläggningar verkligen är och vilka insatser som i så fall krävs, säger Martin Gustafsson.

Det är främst är anläggningar med så kallade optimerare som orsakat radiostörningar, vilket baseras på de anmälda ärenden som kommit in till Elsäkerhetsverket och liknande ärenden finns i andra EU-länder.

Standardisering kontra teknikutveckling

Ett bekymmer är att lämpliga EMC-standarder, med relevanta krav, saknats men det är nu på gång att lösas. Som vanligt är standardisering en av naturen något långsam process, och hänger inte alltid med i den snabba teknikutvecklingen, vilket gör att det kan ta lite tid.

-  Störningar har uppstått då radioantenner placerats relativt nära, några hundra meter, från installationer. Vissa anläggningar har däremot mycket goda EMC-egenskaper så man ska inte kategoriskt avfärda solcellsanläggningar, säger Henrik Olsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Som konsument är det inte lätt att veta vad som är tillräckligt bra. Den som ska sätta upp en solcellsanläggning i närheten av radioutrustning gör klokast i att utreda frågan lite mer, kanske med praktiska prov från någon liknande anläggning.

- Anmälningar om problemen började komma under 2019, innan dess hade vi knappt några anmälningar alls. Det sammanfaller med ökad försäljning av solceller, konstaterar Henrik Olsson.

Störningarna alstras som biprodukt till funktionen hos de elektroniska enheterna och kommer ut på kablarna som fungerar som oavsiktliga sändarantenner. Problemet är egentligen ganska lätt att lösa med en bra konstruktion, det finns absolut ingen anledning till att solcellsprodukter ska orsaka radiostörningar. Henrik avslutar: Våra radiofrekvenser är en värdefull naturtillgång och man kan lika lite som i naturen tillåta föroreningar där.

 

Bild: iStock

Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2019-12-12