Containrar staplade på varandra.

Nytt fokus i projekt för säkrare produkter

Efter flera års samarbete mellan Elsäkerhetsverket och Tullverket har ett nytt sätt att arbeta för säkra produkter vuxit fram. Istället för att som tidigare enbart granska de produkter som stoppas i tullen, har de företag som ligger bakom importen nu granskats.

Tullverket och Elsäkerhetsverket har utvidgat sitt samarbete och med hjälp av data om import till Sverige har en ny form av tillsynsprojekt vuxit fram. I projektet har 60 företag som importerat belysningsprodukter granskats. Margareta Willbergh, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket leder importörsprojektet som nu är i sitt slutskede:

- Från början hade vi en lista med flera tusen importörer att utgå från. Det var ett stort arbete att klassificera och göra olika urval för att få ett mer hanterbart antal företag. Av de företag vi slutligen valde att granska närmare var de flesta okända för oss.

Genom att samarbeta myndigheter emellan, som i det här projektet med utbyte av data, blir arbetet med säkrare produkter på den svenska marknaden effektivare.

- Tullen hittar produkter som de tipsar oss om och i många fall stoppar vi dem vid gränsen. Den information vi fått ta del av i det här projektet tror vi kommer att kunna användas på flera sätt, men just nu är det aktuellt att vi tittar djupare på företag som importerar belysningsprodukter, säger Margareta.

Komplement till traditionell marknadskontroll

Elsäkerhetsverket har i många år köpt in hundratals elprodukter varje år som sedan skickats vidare till oberoende testinstitut. Omkring en fjärdedel får försäljningsförbud av någon grad. Men ett försäljningsförbud är inte alltid tillräckligt för att höja kunskap och intresse kring produktsäkerhet och vilka regler som gäller.

- Det här är första gången vi riktar in oss på aktörerna i stället för produkterna. Vi granskar bland annat vilka rutiner företagen har för att för möta kraven på säkra produkter, säger Margareta.

Första fasen av projektet efter urvalet vara att skicka ut ett frågeformulär, som en tillsynsaktivitet, till varje enskilt företag. Företagen var skyldiga att svara och samtliga skickade in sin uppgifter.

- Efter att ha gått igenom svaren vi ringa in vissa bristområden gällande kunskap vilket resulterade att vi utformade en utbildning. Inbjudan skickades till företag som tar in produkter från länder utanför EU.

Två utbildningar har nu genomförts i Kristinehamn, och eventuellt blir det fler utbildningstillfällen. Några av punkterna som tas upp är EU-försäkran, märkning av produkter, dokumentation av produkter och vilka produktdirektiv som är aktuella för elektriska produkter.

- De granskade företagen visade på en mycket ojämn kunskapsnivå. Vissa ställde höga krav på säkerhet medan andra visste mycket lite om vilka regler som gäller, säger Margareta.

Importör eller tillverkare?

De flesta av de tillsynade företagen säljer produkterna de tagit in i landet under eget varumärke. Säljer företaget produkter under eget varumärke räknas de som tillverkare och har tillverkarens alla skyldigheter.

- Elsäkerhetsverket valde att sätta tullspärr för de företag som hade lägst kravuppfyllelse. Många ärenden avslutades med information för att bidra till vidare utveckling av deras systematiska skadeförebyggande arbete. Några företag vill vi titta mer på och fördjupade undersökningar är påbörjade, säger Margareta.

Att importera produkter från länder utanför EU innebär att företaget inte har samma kontroll och därmed är det systematiska arbetet med rutiner och höga krav på säkerheten viktig. De regler som gäller för säkra produkter finns för att skydda människor och egendom mot brand och skada. Importörer och tillverkare behöver veta om sitt ansvar och sina skyldigheter för säkra produkter i våra hem.

Foto: Mostphotos
Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2019-11-06